Απόστολος των Εθνών Παύλος και Ευρωπαϊκός Πολιτισμός