«Αγιολογία Ύστερης Βυζαντινής Περιόδου (1204-1453)» (ΕΙΕ/ΙΙΕ) [Hagiology of the Late Byzantine Period (1204-1453) (National Hellenic Research Foundation)]

Details

Timespan: 

November, 2018 to November, 2019

Status: 

Completed

Funding Type: 

European

Role: 

Member