PEDAGOGICS, PSYCHOLOGY, MEDICAL-BIOLOGICAL PROBLEMS OF PHYSICAL TRAINING AND SPORTS

Citation:

Iermakov SS, Zaporozhanov VA, Bensbaa A, Bizin VP, Boychenko SD, Dmitriev SV, Mourad F, Karol G, Vassilios G, Wladislaw J. PEDAGOGICS, PSYCHOLOGY, MEDICAL-BIOLOGICAL PROBLEMS OF PHYSICAL TRAINING AND SPORTS. 2013. Copy at http://www.tinyurl.com/y4psgg3k