Η επίδραση της Ελληνικής στην τουρκική ποικιλία της δίγλωσσης στην Ελληνική και Τουρκική μουσουλμανικής κοινότητας της Ρόδου [The impact of Greek on the Turkish variety of the Greek and Turkish bilingual muslim community of Rhodes]

Citation:

Kaili, Hasan, and Vassilios Spyropoulos. 2016. Η επίδραση της Ελληνικής στην τουρκική ποικιλία της δίγλωσσης στην Ελληνική και Τουρκική μουσουλμανικής κοινότητας της Ρόδου [The impact of Greek on the Turkish variety of the Greek and Turkish bilingual muslim community of Rhodes]. In Γλωσσική και Κοινοτική Ετερότητα στη Δωδεκάνησο του 20ου Αιώνα [Language and Community Diversity in 20th century Dodecanese], 329-359. Athens: Papazisis.