Το εγκλιτικό σύστημα της Ελληνικής: Συγκριτική θεώρηση με την Τουρκική και διδακτικές προτάσεις [The mood system of Greek: A comparative study with Turkish and teaching proposals]

Citation:

Philippaki-Warburton, Irene, and Vassilios Spyropoulos. 2006. Το εγκλιτικό σύστημα της Ελληνικής: Συγκριτική θεώρηση με την Τουρκική και διδακτικές προτάσεις [The mood system of Greek: A comparative study with Turkish and teaching proposals]. In Η Σύνταξη στη Μάθηση και στη Διδασκαλία της Ελληνικής ως Ξένης Γλώσσας [Syntax in Teaching and Learning Greek as a Foreign Language], 117-170. Athens: Patakis.