Coastal and submarine instabilities distribution in the tectonically active SW margin of the Corinth Rift (Psathopyrgos, Achaia, Greece)

Citation:

Simou E, Papanikolaou D, Lykousis V, Nomikou P, Vassilakis E. Coastal and submarine instabilities distribution in the tectonically active SW margin of the Corinth Rift (Psathopyrgos, Achaia, Greece). In: EGU2014. Vol. 16. Vienna, Austria; 2014. pp. 9780.