Δημοσιεύσεις (Publications)

 1. Aspekte einer mehrsprachigen Erziehung am Beispiel Deutsch nach Englisch  2018. Εισήγηση στην Ημερίδα που διοργανώθηκε από το Ινστιτούτο Goethe Αθηνών με θέμα την Πολυγλωσσία στις 19 Μαρτίου 2017. (4 σελίδες)
 2. Textlinguistische Konzepte in der Entwicklung und Bewertung schriftsprachlicher Kompetenzen im DaF-Studium. In: Kreyer, R. / Schaub, St. / Güldenring, B.-A. (Hrsg.): Angewandte Linguistik in Schule und Hochschule. Neue Wege für Sprachunterricht und Ausbildung. Reihe: Forum Angewandte Linguistik, Band 58. Frankfurt 2016. Verlag: Peter Lang, σελ. 299-332.
 3. Textlinguistische Ansätze im Gemeinsamen europäischen Referenzrahmen für Sprachen (GeR). Bestandsaufnahme und Vorschläge zur Verbesserung. Στο περιοδικό: Zeitschrift für Fremdsprachenforschung, Λειψία. Τόμος 26, τεύχος 2, 2015, σελ. 209-232.
 4. Οι παροιμίες της γερμανικής και της ελληνικής γλώσσας. Συγκριτική και διδακτική προσέγγιση. Στο: Crida Alvarez-Carlos-Alberto (επιμ.): 14 + 1 Μελέτες Φρασεολογίας και Παροιμιολογίας. Πρακτικά της Ημερίδας που διοργανώθηκε από το Τμήμα Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΕΚΠΑ στις 8 Απριλίου 2014. Εκδόσεις: τα καλώς κείμενα. Αθήνα 2015, σελ. 90-122.
 5. Deutsch als zweite Fremdsprache nach Englisch – Fluch oder Segen? Σε συνεργασία με την Χριστίνα Αλεξανδρή. Στο: Chrissou, M. κ.α. (επιμ.): Schnittstellen von Linguistik und Sprachdidaktik: DaF in Griechenland.  (Διεπαφές ανάμεσα στη Γλωσσολογία και τη Διδακτική των Γλωσσών: Η Γερμανική ως ξένη γλώσσα στην Ελληνική Εκπαίδευση). Πρακτικά της Ημερίδας που διοργανώθηκε από το Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΕΚΠΑ στις 20 Απριλίου 2013. Αθήνα 2015, σελ. 91-104. ISBN: 978-960-466-149-7.
 6. Die Fertigkeiten Lesen und Schreiben in der fremdsprachlichen Lehrerbildung an der germanistischen Abteilung der Universität Athen. In: Karagiannidou, Ε. / Papadopoulou, Ch.-O. / Skourtou, E. (Hrsg.): Sprachenvielfalt und Sprachenlernen. Neue Wege zur Literalität. Akten des 42. Linguistischen Kolloquiums, 27.-29. September 2007, in Rhodos. Frankfurt 2013. Verlag: Peter Lang, σελ. 309-318.
 7. Η διδασκαλία της Γερμανικής Γλώσσας στο δημόσιο Γυμνάσιο. Τυπολογία ασκήσεων και διδακτική προσέγγιση για την παραγωγή γραπτού λόγου. Σε συνεργασία με την Ρεβέκκα Χρουσαλά. Στο: «Παιδεία κάλλιστον εστί κτήμα βροτοίς». Πρακτικά του 6ου Πανελληνίου Συνεδρίου που διοργανώθηκε από το Ελληνικό Ινστιτούτο Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.ΠΕΚ.) στις 5-7 Οκτωβρίου 2012 στην Αθήνα.
 8. Textlinguistik und Fremdsprachendidaktik.Στο: Batsalia, F. κ.ά. (επιμ.): Schnittstellen von Linguistik und Sprachdidaktik in der Auslandsgermanistik. (Διεπαφές ανάμεσα στη Γλωσσολογία και τη Διδακτική των Γλωσσών στις σπουδές Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας σε μη γερμανόφωνες χώρες). Πρακτικά του Διεθνούς Συνεδρίου που διοργανώθηκε από το Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΕΚΠΑ, στις  9-10 Απριλίου 2009. ISBN: 978-960-466-095-7, σελ. 87-97.
 9. Deutsch von der Grundschule bis zum Abitur. Zur Bedeutung und den Perspektiven der deutschen Sprache im griechischen Bildungswesen. In: Graf, P. / Fernández-Castillo, A. (Hrsg.): Schüler auf dem Weg nach Europa. Interkulturelle Bildung und Mehrsprachigkeit in der Schule. Bad Heilbrunn 2011. Verlag: Julius Klinkhardt, ISBN: 978-3-7815-1781-3, σελ. 287-309.
 10. Die Fertigkeiten Hören und Sprechen im Fremdsprachenunter­richt. Theoretische Ansätze und didaktische Überlegungen. Athen 2008. Έκδοση ΕΚΠΑ, Περιοδικό ΠΑΡΟΥΣΙΑ, Παράρτημα 73. ISBN: 978-960-8424-38-8 (Μονογραφία, 140 σελίδες).
 11. Νέες μορφές γραπτής έκφρασης στο μάθημα της ξένης γλώσσας. Στο: Λεονταρίδη, Ε. κ.ά. (επιμ.): Πρακτικά του Πρώτου Διεθνούς Συνεδρίου «Η γλώσσα σε έναν κόσμο που αλλάζει» που διοργανώθηκε από το  Διδασκαλείο Ξένων Γλωσσών του ΕΚΠΑ στις 9-11 Δεκεμβρίου  2005. Αθήνα 2008, σελ. 255-260.
 12. Griechisch. Πρόκειται για άρθρο σε μορφή λήμματος στο επίτομο έργο: Janich, N. / Greule, A. (Hrsg.): Sprachkulturen in Europa. Ein internationales Handbuch. Mit Sprachkarten. Tübingen 2002. Verlag: Gunter Narr, σελ. 92-100.
 13. Μεταπτυχιακή εξειδίκευση καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ). Σύστημα αξιολόγησης γραπτών εργασιών και αποτελέσματα. Εισήγηση στο Πρώτο Πανελλή­νιο Συνέδριο για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση, Πάτρα 25 – 27 Μαΐου 2001. Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Δημοσιευμένο στα Πρακτικά του συνεδρίου (13 σελίδες).
 14. 14.  Zur Entwicklung des Sprachbewußtseins in Griechenland im 19. und 20. Jahr­hundert. In: Scharnhorst, J. (Hrsg.): Sprachkultur und Sprachgeschichte. Herausbildung und Förderung von Sprachbewußtsein und wissenschaftlicher Sprachpflege in Europa. Frankfurt 1999. Verlag: Peter Lang, σελ. 215-223.
 15. Griechische Sprachkultur im Überblick.  In: Greule, A. / Lebsanft, F. (Hrsg.): Europäische Sprachkultur und Sprachpflege. Akten des Regensburger Kolloquiums, Oktober 1996. Tübingen 1998. Verlag: Gunter Narr, σελ.133-144.
 16. Fremdwortschatz und Fremdwortgebrauch im Deutschen und Griechischen. Zur kulturellen Bedeutung von Fremdwörtern. In: Pittner, Κ. / Pittner, R. (Hrsg.): Beiträge zu Sprache und Sprachen Band 2. Vorträge der 5. Münchner Linguistik-Tage 1995. München 1998. Verlag: Lincom Europa, σελ. 67-76.