Το έθνος και το φυσικό περιβάλλον / Nation and natural environment