Από τον Αριστοτέλη στον Νεύτωνα: Θέματα από την Ιστορία της Επιστήμης

Το μάθημα αυτό παρουσιάζει ορισμένα επιλεγμένα επεισόδια από την ιστορία της επιστήμης από την Αρχαιότητα έως τους Πρώιμους Νεότερους Χρόνους. Οι επιστήμες που κυρίως εξετάζονται είναι η αστρονομία, η φυσική και τα μαθηματικά, όμως στην οικονομία του μαθήματος ευδιάκριτες είναι και ενότητες που αφορούν στην κοινωνική και πολιτισμική ιστορία, στη φιλοσοφία και τη φιλολογία. Ιδιαίτερη φροντίδα έχει δοθεί στην ανασκευή στερεοτύπων που χαρακτηρίζουν τον δημόσιο λόγο περί τις επιστήμες κατά τις εν λόγω ιστορικές περιόδους, ενώ μέριμνα έχει ληφθεί ώστε οι αφηγήσεις να είναι εναρμονισμένες με τα πιο πρόσφατα πορίσματα της ιστορικής έρευνας.

Το μάθημα χωρίζεται σε δύο μεγάλες ενότητες: στη μία εξετάζεται η προ-μοντέρνα περίοδος (δηλαδή η Αρχαιότητα και οι Μέσοι Χρόνοι) και στην άλλη οι Πρώιμοι Νεότεροι Χρόνοι. Πιο συγκεκριμένα στην πρώτη ενότητα υπάρχουν μαθήματα για τις πηγές της αρχαίας επιστήμης, για τη φυσική φιλοσοφία και την κοσμολογία του Αριστοτέλη, την αρχαία ελληνική αστρονομία και τα μαθηματικά, τη μετάδοση των κειμένων της αρχαίας επιστήμης, την επιστήμη στον Κόσμο του Ισλάμ, στο Βυζάντιο και στη Λατινική Δύση κατά τον όψιμο Μεσαίωνα. Στη δεύτερη ενότητα υπάρχουν μαθήματα για το Κοπερνίκειο Σύστημα, τις αστρονομικές θεωρίες του Τύχο Μπράχε και του Γιοχάνες Κέπλερ, τις ανακαλύψεις του Γαλιλαίου στη φυσική και την αστρονομία, τη δίκη και καταδίκη του Γαλιλαίου από την Ιερά Εξέταση, και την ανάδυση της νεότερης επιστήμης με το έργο του Ντεκάρτ και του Νεύτωνα.

Offered: 

2021