ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

Περιέχει ασκήσεις Μοριακής Μοντελοποίησης. Οι φοιτητές και φοιτήτριες ασκούνται σε λογισμικά τα οποία αναφέρονται:
(α) στη μελέτη μηχανισμών οργανικών αντιδράσεων
(β) στη δόμηση και ελαχιστοποίηση οργανικών μορίων
(γ) στη μελέτη των φυσικοχημικών τους ιδιοτήτων ώστε να καταστούν κατάλληλα για φαρμακευτικά προϊόντα
(δ) μοριακή πρόσδεση στους υποδοχείς
(ε) διαμορφωτική ανάλυση μορίων (Μοριακή Δυναμική)

Semester: 

Spring

Offered: 

2020