Γ 014: Ειδικά Ζητήματα Γλωσσολογικής Ανάλυσης: Θεωρία - Εφαρμογές/Ausgewählte Fragestellungen linguistischer Analyse: Theorie - Praxis

Στόχος του σεμιναρίου είναι η διερεύνηση -με βάση τα πορίσματα της σύγχρονης βιβλιογραφίας- επιλεγμένων ζητημάτων της Συγκριτικής ή/και της Θεωρητικής Γλωσσολογίας με γνώμονα την αξιοποίησή τους στη διδασκαλία της ξένης γλώσσας.Συγκεκριμένα το μάθημα θα επικεντρωθεί σε ειδικά ζητήματα γλωσσολογικής, πραγματολογικής και διαπολιισμικής ανάλυσης υπό το πρίσμα της διδακτικής της Γερμανικής ως ξένης γλώσσας με στόχο την ανάπτυξη των αντίστοιχων δεξιοτήτων. Ενδεικτικές θεματικές, οι οποίες θα διαφωτιστούν και θα αναλυθούν σε βάθος είναι:

 • Τα μόρια και ο ρόλος τους

 • Διαπολιτισμική επικοινωνία και critical incidents

 • Παγιωμένες εκφράσεις

 • Η γλώσσα σε ΜΜΕ και η διαμόρφωση στερεοτύπων

 • Γλώσσα σε chatsms, κτλ.

 • Καθομιλουμένη και εφηβική γλώσσα

 • Αγγλικισμοί ως παγιωμένα δάνεια

 • Αγγλικισμοί και διαφήμιση

 • Αξιολογόντας το λεξιλογικό επίπεδο στο γραπτό λόγο

 • Ελλειψη αντιστοιχειών στη γλώσσα μεταξύ γερμανικής και ελληνικής

Ziel des Seminars ist das Eruieren ausgewählter Problemstellungen der komparativen und theoretischen Linguistik hinsichtlich der DaF-Didaktik, indem die aktuelle Literatur diesbezüglich miteinbezogen wird. Konkreter bedeutet dies, dass spezielle Themenfelder in den Mittelpunkt treten, die sowohl linguistisch, pragmatisch und interkulturell beleuchtet werden. All das hat zum Ziel im DaF-Unterricht die daraus resultierenden entsprechenden Kompetenzen aufzubauen. Exemplarische Themengebiete, die im Kurs tiefgründig erarbeitet werden, sind:

 • Die Rolle der Partikel im Deutschen
 • Interkulturelle Kommunikation und Critical Incidents
 • Etablierte Begriffe
 • Die Sprache in den Medien und die Stereotypenbildung
 • Chatten und Simsen
 • Umgangssprache, Jugendsprache, u.a.
 • Anglizismen als etablierte Lehnbegriffe
 • Anglizismen und Werbung
 • Bewertung von Lexik im schriftlichen Ausdruck
 • Mangel an sprachlichen Äquivalenzen zwischen Deutsch und Griechisch

Semester: 

Spring

Offered: 

2022