Foraminifera eco-biostratigraphy of the southern Evoikos outer shelf, central Aegean Sea, during MIS 5 to present

Citation:

Drinia, H., Antonarakou, A., Tsourou, T., Kontakiotis, G., Psychogiou, M., Anastasakis, G. Foraminifera eco-biostratigraphy of the southern Evoikos outer shelf, central Aegean Sea, during MIS 5 to present. Continental Shelf Research [Internet]. 2016;126:36-49.