Classes

Μικροοικονομική για στελέχη επιχειρήσεων - Microeconomics for executives

Offered: 

2016
Στην υποενότητα «Μικροοικονομική για στελέχη επιχειρήσεων» θα εξετάσουμε την συμπεριφορά των οικονομικών μονάδων συνδυάζοντας την μικροοικονομική θεωρία με τον τρόπο που χρησιμοποιούνται από τις οικονομικές μονάδες και οργανισμούς για την λήψη αποφάσεων καθώς και την αντιμετώπιση προβλημάτων που ανακύπτουν σε όλες τις εκφάνσεις της δραστηριότητας τους.

Financial management

Offered: 

2016
Financial management seeks to familiarize students with methods of facing financial decision – making problems that a manager is facing. A set of important topics in finance is to be discussed such as the time value of money, bond and stock valuation, overview of corporate financing, debt financing and the cost of capital, financial analysis, financial planning and working capital management.

Χρηματοοικονομικά και Διαχείριση Κινδύνων (Finance and Risk Management)

Offered: 

2016
Η θεματική ενότητα «Χρηματοοικονομικά και Διαχείριση Κινδύνων» έχει σκοπό να παράσχει το απαραίτητο υπόβαθρο γνώσεων χρηματοοικονομικής θεωρίας στον τομέα της διαχείρισης κινδύνων και στη διαχείριση κεφαλαίων.

Σεμινάριο Χρηματοοικονομικής- Finance Seminar

Semester: 

Fall

Offered: 

2016

Οι χρηματοοικονομικής φύσεως αποφάσεις που λαμβάνουν οι επιχειρήσεις έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, με ιδιαίτερη εστίαση στην αύξηση της αξίας τους με ταυτόχρονη μείωση των χρηματοοικονομικών κινδύνων που αυτές αναλαμβάνουν.

Χρηματοοικονομική Ανάλυση - Financial Analysis

Semester: 

Fall

Offered: 

2016

Στόχοι μαθήματος
Το μάθημα αυτό αποτελεί το πρώτο μάθημα χρηματοοικονομικής στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα "Εφαρμοσμένης Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής" και αποσκοπεί στην εμπέδωση των γνώσεων σχετικά με τις επιχειρήσεις και τις αγορές στις οποίες λειτουργούν. Για το λόγο αυτό αναπτύσσεται η θεωρία της χρηματοοικονομικής τόσο από την πλευρά της επιχείρησης όσο και από την πλευρά των αγορών χρήματος και κεφαλαίου. Η μέθοδος που θα ακολουθήσουν οι διδάσκοντες συνίσταται κυρίως στη διεξαγωγή διαλέξεων και ασκήσεων.

Προ-απαιτούμενες γνώσεις και απαιτήσεις

Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων - Corporate Finance

Semester: 

Fall

Offered: 

2016

Σκοπός του μαθήματος είναι να εξετάσει την επιχείρηση ως ένα χρηματοοικονομικό οργανισμό που λαμβάνει αποφάσεις οι οποίες ικανοποιούν τα αιτήματα των ιδιοκτητών-μετόχων. Πιο συγκεκριμένα, παρουσιάζει και αναλύει ζητήματα που συνδέονται με το πώς τα διευθυντικά στελέχη χρησιμοποιούν τη χρηματοοικονομική θεωρία για να λύσουν προβλήματα στην πράξη.

Χρηματοοικονομική Ανάλυση - Financial Analysis

Semester: 

Spring

Offered: 

2016

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ-ΥΛΗ:

1. Οι Στόχοι της Επιχείρησης

2. Διαχρονικός Οικονομικός Λογισμός Επιχειρήσεων (Παρούσες και Μελλοντικές  Αξίες)

3. Επενδυτικές Αποφάσεις

4. Καθαρή παρούσα αξία και άλλα επενδυτικά κριτήρια

5. Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων

6. Κίνδυνος & Κόστος Κεφαλαίου

7. Χρηματοοικονομική Ανάλυση με την χρήση Αριθμοδεικτών

8. Προσφορά και Ζήτηση Προϊόντων και Υπηρεσιών

9. Ζήτηση και Ελαστικότητες

10. Τιμολόγηση Προϊόντων και Υπηρεσιών

11. Κόστος Επιχείρησης & Ανάλυση Νεκρού Σημείου

Managerial Economics

Semester: 

Winter

Offered: 

2016

Introduction to Managerial Economics (analysis of a firm, types of firms, principal-agent problem, corporate governance, internal and external environment, etc.), Business mathematics (time value of money, discount interest rate, cash flows, etc.), Analysis of firms' costs, Analysis of product demand (demand function, elasticities, market structure, product diversification), Product pricing, Capital budgeting, Sources of financing, Value of a firm, Corporate decisions under uncertainty and risk.  

Recommended Textbooks

Διοικητική Χρηματοοικονομική - Corporate Finance

Semester: 

Winter

Offered: 

2016

Στόχοι του Μαθήματος
Το μάθημα αυτό αποτελεί το δεύτερο μάθημα χρηματοοικονομικής στο πρόγραμμα και αποσκοπεί στη εμπέδωση των γνώσεων σχετικά με τα θέματα των αγορών χρήματος και κεφαλαίου. Για τον λόγο αυτό αναπτύσσεται μεταξύ άλλων η θεωρία του χαρτοφυλακίου, η αποτίμηση κινδυνοφόρων αξιογράφων, η έννοια της αποτελεσματικότητας της αγοράς, η κεφαλαιακή διάρθρωση και το κόστος κεφαλαίου των επιχειρήσεων.

Η μέθοδος που θα ακολουθήσει ο διδάσκων συνίσταται κυρίως στη διεξαγωγή διαλέξεων και ασκήσεων. Θα δοθούν και άρθρα-μελέτες που καλύπτουν την ύλη του μαθήματος.

Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου Ι - Money and Capital markets

Semester: 

Winter

Offered: 

2016

Τo υποχρεωτικό αυτό μάθημα στην κατεύθυνση της χρηματοοικονομικής εισάγει τον φοιτητή στο αντικείμενο των αγορών χρήματος και κεφαλαίου. Το μάθημα είναι μεν εισαγωγικό αλλά καλύπτει όλο το φάσμα των προϊόντων στις αγορές χρήματος και κεφαλαίου ώστε ο φοιτητής στη συνέχεια να μπορεί εύκολα να εντρυφήσει και σε πιο προχωρημένα μαθήματα του ιδίου αντικειμένου όπως είναι οι Αγορές Παραγώγων (Αγορές ΙΙ) και η Διεθνής Χρηματοοικονομική.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να γνωρίζει:

Οικονομική των Επιχειρήσεων - Business Economics

Semester: 

Winter

Offered: 

2016

Σκοπός του μαθήματος είναι να εισαγάγει τους φοιτητές στον χώρο της οικονομικής των επιχειρήσεων (Business Economics) και να διαμορφώσει την κατάλληλη υποδομή για τη λήψη αποφάσεων κάτω από συνθήκες αβεβαιότητας. Επίσης, σκοπός του είναι να δώσει στους φοιτητές εποπτεία σε θέματα που καλύπτονται από άλλα προαιρετικά μαθήματα χρηματοοικονομικής και να διδάξει την χρήση των βασικών εργαλείων οικονομικής ανάλυσης, όπως αυτά πρέπει να εφαρμόζονται.

Doctoral Seminar in Corporate Finance

Semester: 

Fall

Offered: 

2014

This is an advanced corporate finance course. Prior knowledge of a Master’s level course in Financial Theory is necessary in order to understand the advanced topics and the modern developments in modern finance that will be presented here. Although we will be focusing on the financial manager and his actions with respect to existing constraints and opportunities, the role of capital markets in shaping and monitoring these decisions will also be analyzed. As in every seminar, the participation in the class discussion is essential and instrumental in achieving the above objectives.

Doctoral Seminar in Capital Markets

Semester: 

Spring

Offered: 

2014

This is an advanced capital markets course. Prior knowledge of a Master’s level course in Financial Theory is necessary in order to understand the advanced topics and the modern developments in modern finance that will be presented here. The focus of the seminar will be on the behavior of stock, bond, options, futures and commodity prices, the efficiency of capital and derivative markets, the market anomalies and the behavioral aspects, and the models advanced to explain stock market movements.