Επιστημονικό Έργο

Marisa Fountopoulou

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

"Αναπλαισιώνοντας τη διδασκαλία της αρχαίας ελληνικής γλώσσας και γραμματείας. Θεωρητική θεμελίωση και διδακτικές εφαρμογές" - υπό έκδοση. 2019, Αθήνα: Γρηγόρη

"Αντιπαραβολική γραμματική της ελληνικής γλώσσας - Από την αρχαία στην νέα ελληνική, τ. Α' ΤΟ ΡΗΜΑ" - υπό έκδοση. 2019, Αθήνα: Π. Πασχαλίδης

Επιστημονική επιμέλεια και Διεύθυνση Σειράς εκπαιδευτικών και ψυχολογικών λεξικών και βιβλίων - υπό έκδοση (στην εν λόγω σειρά ανήκουν 7 συγγράμματα). 2019, Αθήνα: Π. Πασχαλίδης

"Καλλιεργώντας τη Δημιουργικότητα του Μαθητή: Διδακτικές Τεχνικές". 2018, μαζί με Μάρκογλου, Α. & Κληρίδης, Ε. Τιμητικός τόμος για τη Μ. Κουτσελίνη-Ιωαννίδου. Επιμέλεια: Στ. Φωτίου. Αθήνα: Πεδίο, σ. 274-308

"Καλές Πρακτικές: Κριτική Σκέψη και Δημιουργικότητα" (Εισήγηση). 2017, 6ο Συνέδριο της Επιστημονικής Ένωσης Εκπαίδευσης Ενηλίκων

"Τα σχολικά εγχειρίδια της αρχαίας ελληνικής γλώσσας ως παράγοντας περιοριστικός της διδακτικής διαδικασίας. Προς μια εναλλακτική πρόταση". 2017, Συνέδριο με θέμα "Έρευνα προγραμμάτων σπουδών και σχολικών βιβλίων", Φιλοσοφική Σχολή Α.Π.Θ. Βιβλίο περιλήψεων: σ. 196-200

"De l'innovation a l' extraversion des universités". 2015, Actes du VIIIe QPES 'Innover: Comment et Pourquoi?', Université de Bretagne Occidentale, σσ. 662-668

"Η εξελικτική πορεία των σχεδίων δράσης (project) στην Α' Λυκείου κατά τα έτη 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014: Ερευνητικά Δεδομένα και ερμηνευτικές προσεγγίσεις" (Εισήγηση). 2015, μαζί με Καλογεράκου, Κ., Μάρκογλου, Α. κ.ά. 6ο Διεθνές Συνέδριο Γραμματισμού με θέμα "Ο γραμματισμός σε ένα μεταβαλλόμενο κόσμο: νέες προκλήσεις στην εκπαίδευση", Ρέθυμνο

"Η αναγνωστική κατανόηση" (μτφρ.-επιμ). Giasson, J. 2014, Αθήνα: Γρηγόρη

"Σχεδιασμός - υλοποίηση ενός σχεδίου δράσης (project). Παρουσίαση του project 'Ακολουθώντας τα βήματα του Παυσανία: Αττικά'. από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές της Κατεύθυνσης 'Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός και Διδασκαλία". 2014, Επιστημονική Διημερίδα "Οι εκπαιδευτικοί διδάσκουν και ερευνούν", ΕΚΠΑ, Τμήμα Φ.Π.Ψ., Π.Μ.Σ. 'Θεωρία, Πράξη και Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου'

 

 

"Learning technique, skill, research tool: The threefold function of the project in teaching Ancient Greek. Applications from the Greek educational system" (Εισήγηση). 2013, Ετήσιο Διεθνές Συνέδριο της Classical Association, Reading, Abstracts, σελ. 18

"Διδάσκοντας Αρχαία Ελληνικά: Δεδομένα, Όρια, Προοπτικές". 2013, στο Φρυδάκη Ευ., Κάββουρα, Θ., Μηλίγκου, Ε. & Φουντοπούλου, Μ. (επιμ). 'Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών, Διδακτική και Διδακτική Άσκηση στο Τμήμα Φ.Π.Ψ., σελ. 113-131

"Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών, Διδακτική και Διδακτική Άσκηση στο Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψχολογίας". 2013, μαζί με Φρυδάκη, Ευ., Κάββουρα, Θ., Μηλίγκου, Ε. (επιμέλεια). Αθήνα: Πανεπιστήμιο Αθηνών

"Τεχνικές ανάγνωσης του αρχαιοελληνικού κειμένου υποστηρικτικές του κριτικού γραμματισμού. Διδακτικά παραδείγματα από τα Ομηρικά Έπη και από τη Θεματογραφία Λυκείου", (Εισήγηση). 2013, Πανελλήνιο Συνέδριο "Ο Κριτικός Γραμματισμός στη σχολική πράξη", Δράμα

Βασικό Επιμορφωτικό Υλικό "Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία" (1.1, 1.2, 1.3, 1.4 & 1.5). 2012, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης, τ. Β', Ειδικό Μέρος, ΠΕ02 Φιλόλογοι, σελ. 7-70

"1976-2011: παράμετροι βοηθητικές της παρουσίας του μαθήματος των Αρχαίων Ελληνικών από μετάφραση στα προγράμματα σπουδών του Γυμνασίου. Όρια και προοπτικές". 2011, Ηλεκτρονικά Πρακτικά Συνεδρίου "1976-2011: 35 χρόνια από τη ΓλωσσοΕκπαιδευτική Μεταρρύθμιση", Πιερία

''Εναλλακτικές τάσεις στη διδασκαλία του μαθήματος των Αρχαίων Ελληνικών". 2011, Τιμητικός Τόμος για τον Ομότιμο Καθηγητή Αντ. Δανασσή-Αφεντάκη. Συλλογικός Τόμος. Αθήνα: Ατραπός, σελ. 527-534

"Απεικονίζοντας το ομηρικό κείμενο με σχήματα και διαγράμματα" (Εισήγηση). 2010, Διεθνές Συνέδριο της EUROCLASSICA, Ομηρική Ακαδημία, Χίος

"Η διαγραμματική αναπλαισίωση της Ιλιάδας: ένας εναλλακτικός τρόπος αξιοποίησης των Νέων Τεχνολογιών στη διδασκαλία των Αρχαίων Ελληνικών από μετάφραση" (Εισήγηση). 2010, Επιμορφωτική Ημερίδα του Γραφείου Σχολικών Συμβούλων Δ.Ε. Β' Αθήνας, Ελληνογαλλική Σχολή Ουρσουλίνων

"Κατ' οίκον εργασίες. Η μετάβαση των μαθητών από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο" (Εισήγηση). 2010, Επιμορφωτική Ημερίδα της Σχολικής Συμβούλου 1ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Δ.Ε. Νομού Αρκαδίας Δ. Παπαϊωάννου, Τρίπολη

''Το προσδιοριστικό πλαίσιο της διδασκαλίας των αρχαίων ελληνικών από μετάφραση. Από τη θεωρία στη σχολική τάξη''. 2010, Αθήνα: Γρηγόρη.

''Το σχολικό εγχειρίδιο ως παράγοντας «σχολειοποίησης» του εξωσχολικού χρόνου. Το παράδειγμα των Αρχαίων Ελληνικών''. 2010, Λ. Μπόμπα (επιμ.) Οι κατ’ οίκον εργασίες στο ελληνικό σχολείο σήμερα, Παιδαγωγικό Συνέδριο 8-9 Μαίου 2009, Αθήνα: Γρηγόρη, σ.σ. 78-89.

"Ο κοινωνικός κονστρουκτιβισμός ως εργαλείο ερμηνευτικής προσέγγισης των σχολικών εγχειριδίων της αρχαίας ελληνικής γραμματείας" (Εισήγηση). 2009, ΙΓ' Διεθνές Συνέδριο της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος, Ιωάννινα

"Οι Νέες Τεχνολογίες: ένα νέο εργαλείο για την προσέγγιση των Ομηρικών Επών" (Εισήγηση). 2009, Διεθνές Συνέδριο της EUROCLASSICA, Ομηρική Ακαδημία, Χίος

''Innovatine Teaching Strategies on the Diacronic View of Greek as Mother Tongue: from Ancient to Modern Greek Language''. 2009, μαζί με Naki, S., Trifiatis, I. & Loumou, M. στο Problems of Education in the 21th Century, vol. 18, ISSN: 1822- 7864, σ.σ. 51-59.

''Ulysses: a modern cosmopolitan. How teaching ancient Greek contributes to the formation of the European citizen''. 2009, Pia-Maria Rabensteiner (επιμ.) Towards European Idea in Education, European Dimension in Education and Teaching, vol. 1. Germany: Schneider Verlag Hohengehren, σ.σ. 74-83.

''Η γλωσσική επάρκεια των μαθητών του Λυκείου: ερευνητική εργασία στην Κύπρο με αναγωγή σε αντίστοιχη έρευνα στην Ελλάδα''. 2009, μαζί με Σπανός, Γ., Μιχαηλίδου, Α. & Μιχάλης, Α. Πρακτικά του 6ου Πανελληνίου Συνεδρίου της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος, Αθήνα: Ατραπός, σ.σ. 152-180.

''Το λογισμικό των Ομηρικών Επών της Α΄ και Β΄ Γυμνασίου στην Ελλάδα: Χαρακτηριστικά και λειτουργικότητα''. 2009, Πρακτικά του 6ου Συνεδρίου της Ελληνικής Επιστημονικής Ένωσης Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση, που πραγματοποιήθηκε στη Λεμεσό της Κύπρου το Σεπτέμβριο του 2008.

''La presse et le cours de langue''. 2008, Cahiers Pédagogiques, Collection des hors-série numériques, Travailler sur la presse écrite à l’ École, σ.σ. 118-120, http://www.cahiers-pedagogiques.com/boutique/achat_produit.php

Εκπαιδευτικό Υλικό "Ομηρικά Έπη. Α'-Β' Γυμνασίου. Εκπαιδευτικό λογισμικό". 2008, μαζί με Λούμος, Η. Φωτόδεντρο

"Τα λάθη στο μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών ως στοιχείο βοηθητικό για τη διδασκαλία του μαθήματος". 2007, μαζί με Τσιρογιάννη, Π. Πρακτικά Πανελληνίου Εκπαιδευτικού Συνεδρίου Κέντρου Εκπαιδευτικής Έρευνας, Αθήνα, σσ. 245-249

''Le manuel scolaire grec: nouveau caractère, nouvelle fonctionnalité''. 2007, μαζί με Mastromichalaki, A. στο Lebrun M. (επιμ.) Le manuel scolaire d’ ici et d’ ailleurs, d’ hier à demain. Québec: Presses de l’ Université du Québec. Το άρθρο περιλαμβάνεται στο cd-rom, που εμπεριέχεται στην παραπάνω έκδοση.

''Δια-χρονική Μετα-εξέλιξη της Ελληνικής Γλώσσας»: Ένα λογισμικό για τη διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας''. 2007, μαζί με Δαμιανάκης, Α. κ.ά. στο Δαπόντε Ν. – Τζιμόπουλου Ν. (επιμ.), 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο των Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη Διδακτική Πράξη». Αθήνα: Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, σ.σ. 399-406

"Les erreurs des élèves grecs du lycée pendant la durée d' apprentissage de la syntaxe de la langue grecque ancienne. Données de recherche" (Εισήγηση). 2006, Διεθνές Συνέδριο του Πανεπιστημίου Paul Valéry, Montpellier III (Γαλλία), με θέμα "Discours et savoirs sur les langues ancien(n)es et moderns dans l'aire méditerranéenne"

''Το διαδίκτυο στη διαθεματική προσέγγιση των ομηρικών επών. Διδακτική εφαρμογή στην ενότητα π 1-260''. 2006, Το σχολείο στην κοινωνία της πληροφορίας και της πολυπολιτισμικότητας, Πρακτικά ΙΑ' Διεθνούς Συνεδρίου της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος, Αφοι Κυριακίδη, σελ. 237-245.

''Αρχές μάθησης και καλλιέργεια της κριτικής σκέψης: Εφαρμογή στο μάθημα των αρχαίων ελληνικών''. 2005, Κριτική, δημιουργική, διαλεκτική σκέψη στην εκπαίδευση, Πρακτικά 3 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου του ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.Ε.Κ., ΙSSΝ: 1790- 8574, σελ. 58-73, http://www.elliepek.gr/gr_html/gr_proceedings/3rd_conference.html.

''Διαθεματικό ενιαίο πλαίσιο σπουδών (ΔΕΠΠΣ): Ψυχολογική θεμελίωση και μαθησιακή τεκμηρίωση''. 2005, Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική, τχ. 2o, Αθήνα: Ατραπός, σελ. 56-62.

''Η γλωσσική εμπειρία του μαθητή: μάθηση και διδασκαλία''. 2003, στο περ. ΓΛΩΣΣΑ, τεύχος 56, σελ. 12-28.

''Η διδασκαλία της ισπανικής γλώσσας σε Έλληνες μαθητές: στοιχεία της μητρικής βοηθητικά στην εκμάθηση της ξένης''. 2003, περ. ΠΑΡΟΥΣΙΑ, τομ. ΙΕ'-ΙΣΤ', σελ. 447-463

''Μαθαίνοντας το παιδί να διαβάζει το κείμενο. Προβληματισμοί και τεχνικές''. 2003, Γνώσεις, Αξίες και δεξιότητες στη σύγχρονη εκπαίδευση, Πρακτικά 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με διεθνή συμμετοχή, 28-29-30 Μαρτίου 2003, ΕΛΛΙΕΠΕΚ, Αθήνα, σελ. 560-567.

"El humor como elemento de la interculturalidad: el ejemplo de las lenguas Española y Griega". 2002, Actas del XIII Congreso Internacional de la Asociacion para la Enseñanza del Español como Lengua Extranjera, Πανεπιστήμιο της Murcia, σελ. 851-860

"Η αξιοποίηση των Ηλεκτρονικών Σωμάτων Κειμένων στη διδασκαλία της Ισπανικής ως Ξένης Γλώσσας" (Εισήγηση). 2002, μαζί με Μικρός, Γ. Πρακτικά του συνεδρίου με θέμα "Η διδασκαλία της ξένης γλώσσας σε ενηλίκου: Εμπειρίες και προοπτικές". Διδασκαλείο Ξένων Γλωσσών Πανεπιστημίου Αθηνών, Αθήνα, σσ: 49-75

"Το γλωσσικό μάθημα και η γλωσσική επάρκεια των μαθητών του Λυκείου" (Εισήγηση). 2002, 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος, Αθήνα

''La enseñanza del idioma español a griegos. Fundamento téorico y practica didactica''. 2002, ηλεκτρονικό περιοδικό HISPANISTA. Primera Revista Electronica de los Hispanistas de Brasil, vol. ΠΙ, no 9.

''Από τη μάθηση στη διδασκαλία: το παράδειγμα της διδακτικής αξιοποίησης των αρχών της Συνειρμικής Ψυχολογίας στο πλαίσιο της διδασκαλίας της ισπανικής ως ξένης γλώσσας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας''. 2002, ''Ψυχοπαιδαγωγική της προσχολικής ηλικίας'', Πρακτικά Επιστημονικού Συνεδρίου, Έκδοση Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Κρήτης, σελ. 466-474.

''Γλωσσική Επάρκεια. Θεωρία και Πράξη''. 2002, μαζί με Δανασσής-Αφεντάκης, Α., Μιχάλης, Α., Μυλωνάς, Κ. & Σπανός, Γ. Αθήνα: Γρηγόρη.

''Κυβερνητική θεωρία και μάθηση''. 2002, περ. Παιδαγωγική Επιθεώρηση, 34/2002, Αθήνα: Ατραπός, σελ. 65-83.

"Los errores que cometen los griegos durante el aprendizaje del espanol como lengua extranjera: observaciones investigatorias e intervenciones didacticas". 2001, XIV Congreso de AIH Asociacion Internacional de Hispanistas, New York, 16-21 de Julio de 2001, USA, σ.σ. 223-229

"Το επίπεδο της γλωσσικής επάρκειας των μαθητών του Λυκείου". 2001, Γλώσσα και Λογοτεχνία στην Εκπαίδευση, επιμ. Γ. Ι. Σπανός - Ε. Φρυδάκη, Αθήνα: Ίδρυμα Γουλανδρή-Χορν, σ.σ. 377-406

"Το λάθος του μαθητή και ο ρόλος του στη διαδικασία μάθησης και διδασκαλίας". 2001, Μάθηση και διδασκαλία της Ελληνικής ως μητρικής και ως δεύτερης γλώσσας, Πρακτικά Συνεδρίου, Ρέθυμνο-Πανεπιστήμιο Κρήτης, 6-8 Οκτωβρίου 2000, τ. Α', επιμ. Μ. Βάμβουκας - Ασ. Χατζηδάκη, Αθήνα: Ατραπός, σ.σ. 443-450

''Μάθηση και Διδασκαλία, Βασικές αρχές της μάθησης και η διδακτική αξιοποίηση τους στα γλωσσικά μαθήματα''. 2001, Τόμος Α ΄, Συνειρμική Ψυχολογία, Αθήνα: Καστανιώτης

''Παγκοσμιοποίηση και διδασκαλία ξένων γλωσσών στο ελληνικό σχολείο. Το παράδειγμα της Ισπανικής''. 2001, δημοσιευμένα στο διαδίκτυο Πρακτικά του 10ου Διεθνούς Συνεδρίου της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος με θέμα: ''Παγκοσμιοποίηση και εκπαίδευση''

"Η έννοια της ενίσχυσης και η συμβολή της στην επίτευξη του γραμματισμού". 2000, Γραμματισμός στα Βαλκάνια. Παρούσα κατάσταση και προοπτικές για το μέλλον, Ελληνική Εταιρεία Γλώσσας και Γραμματισμού, Αθήνα, σ.σ. 261-270

"Η γλωσσική εμπειρία του μαθητή: μάθηση και διδασκαλία" (Εισήγηση). 2000, Πρόγραμμα εκδηλώσεων Ιδρύματος Γουλανδρή-Χορν. Κύκλος: Γλωσσικά Ζητήματα

"Ψυχοπαιδαγωγική προσέγγιση της διδακτικής του μαθήματος της Οικιακής Οικονομίας βάσει του αναλυτικού προγράμματος (1976-1996)". 1997, περ. ΠΑΡΟΥΣΙΑ. Σύλλογος Διδακτικού Προσωπικού Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, τόμος ΙΑ'-ΙΒ', σ.σ. 477-494

''Το εκπαιδευτικό σύστημα της Ισπανίας''. 1997, περ. ΠΑΙΔΕΙΑ, αρ. 81. σ.σ 132-143

"Το σχολικό εγχειρίδιο ως εργαλείο της εκπαιδευτικής διαδικασίας". 1991, περ. ΔΙΑΒΑΖΩ, αρ. 357, σ.σ. 44-51

"Σύγκριση του χωρίου της Οδύσσειας θ 521-586 με διάφορα δημοτικά τραγούδια". 1989, ΙΩ. Προμπονά. Τα ομηρικά έπη και το Νεολληνικό δημοτικό τραγούδι, τόμος Β', Αθήνα, σ.σ. 215-234

 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Το σχέδιο δράσης (project) και η υλοποίησή του στην Α' Λυκείου αναφορικά με τα φιλολογικά μαθήματα: δεδομένα, όρια, περιορισμοί, προοπτικές. Το θεσμικό πλαίσιο και οι απόψεις των φιλολόγων. 2011 – Present

Η έρευνα βασίζεται στην ανάλυση διαδικτυακών δεδομένων για τα σχέδια δράσης, όπως αυτά αναρτήθηκαν από τα ΓΕΛ της χώρας. Οι κυριότεροι σκοποί της είναι σε πρώτο επίπεδο να καταγραφούν οι θεματικές των σχεδίων δράσης, τα οποία εκπονήθηκαν στα ΓΕΛ της χώρας, να διακριθούν οι θεματικοί τους άξονες και να συσχετιστούν με την ειδικότητα των εκπαιδευτικών που ανέλαβαν το συντονισμό των σχεδίων δράσης. Σε δεύτερο επίπεδο ασχολείται με το ποσοστό των φιλολόγων (ΠΕ02), οι οποίοι ανέλαβαν το συντονισμό σχεδίων δράσης, με τα θεματικά πεδία που αυτοί συντόνιζαν, με τη συγκριτική θεώρηση της εκ μέρους τους ανάληψης του μαθήματος στην πορεία των ετών αλλά και των θεμάτων που ανέθεταν. Την ερευνητική ομάδα αποτελούν υποψήφιοι/ιες διδάκτορες και μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες.

Απαιτήσεις και προκλήσεις στο ρόλο του νεοδιοριζόμενου εκπαιδευτικού της Β/θμιας Εκπαίδευσης. 2015

Ερευνητική ομάδα: Αραμπατζής, Γ., Βέρδης, Α., Θεοδωροπούλου, Ε., Ίσαρη, Φ., Κάββουρα, Θ., Καραδήμας, Δ., Μηλίγκου, Ε., Νόβα, Χ., Ντούρου, Μ., Παπαστυλιανού, Α., Πολυχρόνη, Φ., Ράλλη, Α., Σιδηροπούλου, Δ. & Τσουμάνης, Π.

Διατμηματική έρευνα των Τμημάτων Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής, Ψυχολογίας, Φιλολογίας και Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Δειγματικές Διδασκαλίες Φιλολόγων. 2015

Στο πλαίσιο των επιμορφωτικών δράσεων του Σχ. Συμβούλου Φιλολόγων Αιτωλοακαρνανίας Α. Βετσόπουλου.

Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών. 2011

Συντονίστρια των εμπειρογνωμόνων εκπαιδευτικής πρακτικής και εφαρμογών σχετικά με τεχνικές και μεθόδους διδασκαλίας του μαθήματος των αρχαίων ελληνικών. & Επιμορφώτρια των Επιμορφωτών επιμορφούμενων στον κλάδο ΠΕ02 (αντικείμενο 'Μεθοδολογία της διδασκαλίας των αρχαίων ελληνικών'

Ο βαθμός επάρκειας των μαθητών της Γ' τάξης Λυκείου στη γνώση και χρήση της μητρικής γλώσσας με κριτήριο τον γραπτό λόγο. 2000 – 2002

Μέλη ερευνητικής ομάδας: Σπανός, Γ., Μιχαηλίδου, Α., Χαραλάμπους, Ν. & Μιχάλης, Α.

Χρηματοδότηση έρευνας από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου

Κύρια επιδίωξη ήταν να προσδιοριστεί ο βαθμός κατάκτησης της μητρικής (Νεοελληνικής) γλώσσας από τους τελειόφοιτους μαθητές του Λυκείου των σχολείων της Κύπρου.

Δυσκολίες των φοιτητών της Λέσχης του Πανεπιστημίου Αθηνών κατά την εκμάθηση της Ισπανικής ως ξένης γλώσσας. Παρατηρήσεις και διδακτικές προτάσεις. 1999 – 2001

Χρηματοδότηση έρευνας από την Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Η ερευνητική μελέτη αποσκοπούσε στην παρακολούθηση των σπουδών μιας ομάδας φοιτητών και στον εντοπισμό των κατηγοριών εκείνων της Ισπανικής γλώσσας, οι οποίες φαίνεται συστηματικά να δυσχεραίνουν τον Έλληνα φοιτητή κατά την εκμάθηση της Ισπανικής ως ξένης γλώσσας.

Η γλωσσική επάρκεια των μαθητών της Β'βάθμιας εκπαίδευσης. 1997 – 2000

μαζί με Δανασσής-Αφεντάκης, Α., Μιχάλης, Α., Μυλωνάς, Κ. & Σπανός, Γ.

Χρηματοδότηση έρευνας από τον Ειδικό Λογαριασμό Έρευνας του Πανεπιστημίου Αθηνών.

 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ

"Ομηρικά Έπη"

2008 Εκπαιδευτικό Λογισμικό

μαζί Λούμος, Η.

Το λογισμικό αφορά στη διδασκαλία των Ομηρικών Επών (Οδύσσειας- Ιλιάδας) και καλύπτει τις διδακτικές ανάγκες της Α΄ και Β΄ Γυμνασίου. Απηχεί τη βούληση των δημιουργών να φτιάξουν ένα συμπληρωματικό εργαλείο, το οποίο θα υποβοηθήσει τη διδασκαλία και μάθηση των Ομηρικών επών με τρόπο ευχάριστο, δημιουργικό, διερευνητικό και επικοινωνιακό. Το λογισμικό απέσπασε την ευρωπαϊκή διάκριση Comenius EduMedia Medaille τον Ιούνιο του 2007.

The educational software covers the teaching methods of Homer's Epics (Odyssey-Iliad). It operates as a supplementary tool for High School Grades.

http://www.pi-schools.gr/software/gymnasio/omirika_epi/

"Η εξέλιξη της ελληνικής γλώσσας Β'"

Εκπαιδευτικό Λογισμικό

μαζί με Νάκη, Στ. & Τρυφιάτης, Ι.

Εκπαιδευτικό πακέτο το οποίο διέπεται από τη φιλοσοφία της ανάγκης θέασης της γλώσσας μας ως ολότητας. Το πακέτο περιλαμβάνει 18 σενάρια για 3 θεματικές ενότητες: α) Συγχρονική θεώρηση αρχαίας και νέας ελληνικής γλώσσας β) Διαχρονική θεώρηση της ελληνικής γλώσσας γ) Συσχετισμός με άλλες γλώσσες.

http://photodentro.edu.gr/edusoft/r/8531/204?locale=el

 

 

Σύνθεση διαδραστικών δραστηριοτήτων

Μαθησιακό αντικείμενο

μαζί με Νάκη, Στ. & Τρυφιάτης, Ι.

1. Διάλεκτοι (Φωτόδεντρο 8521/6640)

2. Κλιμάκωση συνωνύμων (Φωτόδεντρο 8521/6159)

3. Εντοπισμός λέξεων (Φωτόδεντρο 8521/6164)

4. Τόνοι στην αρχαία ελληνική γλώσσα (Φωτόδεντρο 8521/6406)

http://photodentro.edu.gr/aggregator/

Σύνθεση διαδραστικών δραστηριοτήτων

Μαθησιακό αντικείμενο

μαζί με Λούμος, Η.

1. Ανθρωπομορφισμός στην Ιλιάδα και την Οδύσσεια - Ακροστιχίδα (Φωτόδεντρο 8521/6673)

2. Οι αναγνωρίσεις στην Οδύσσεια (Φωτόδεντρο 8521/6900)

3. Το ηρωικό ιδεώδες στην Ιλιάδα και την Οδύσσεια (Φωτόδεντρο 8521/6652)

4. Ταφικά έθιμα (Φωτόδεντρο 8521/6542)

5. Η ακροστιχίδα της αναγνώρισης στα ομηρικά έπη (Φωτόδεντρο 8521/6898)

6. Σκεύη της αρχαιότητας (Φωτόδεντρο 8521/6834)

7. Αναγνώριση και ειρωνεία στην Οδύσσεια (Φωτόδεντρο 8521/7022)

8. Χαρακτηρισμοί ομηρικών θεών (Φωτόδεντρο 8521/7022)

9. Αθλητικοί αγώνες και τοπικές θεότητες στην αρχαία Ελλάδα (Φωτόδεντρο 8521/7023)

10. Τα επαγγέλματα στην ομηρική εποχή (Φωτόδεντρο 8521/6694)

11. Το παλάτι του Οδυσσέα (Φωτόδεντρο 8521/6693)

12. Σύνθεση της ασπίδας του Αχιλλέα (Φωτόδεντρο 8521/6640)

http://photodentro.edu.gr/aggregator/