Το Όραμά μας

Marisa Fountopoulou

#ΕΚΠΑ_Ζωντανό_Πανεπιστήμιο

που ΣΗΜΑΙΝΕΙ ότι:

 • αγωνιζόμαστε για το δυναμικό ρόλο του ΕΚΠΑ ως κορυφαίου εκπαιδευτικού ιδρύματος της χώρας, ως θεσμού που υπηρετεί την επιστήμη, την έρευνα, την καινοτομία, τη συνεργασία, την ελεύθερη διακίνηση ιδεών και συμβάλλει στην πρόοδο της ελληνικής κοινωνίας,
 • υπηρετούμε το δημόσιο χαρακτήρα του ΕΚΠΑ για τη συνεχή προαγωγή μιας υψηλής, ποιοτικής, δωρεάν ανώτατης εκπαίδευσης,
 • αγωνιζόμαστε για την πραγμάτωση της διοικητικής αυτοτέλειας του ΕΚΠΑ,
 • υπηρετούμε τη συλλογική και από κοινού λειτουργία όλων των μελών της ακαδημαϊκής μας κοινότητας για τη διασφάλιση της διαρκούς ανοδικής πορείας του ΕΚΠΑ, πέρα και μακριά από προσωπικές ιδιοτέλειες,
 • αγωνιζόμαστε για τη διασφάλιση του ανθρώπινου δυναμικού του ΕΚΠΑ,
 • υπηρετούμε με διαφάνεια, δικαιοσύνη, αποτελεσματικότητα, ευελιξία, αξιοκρατία, εργατικότητα, συνέπεια, θετική διάθεση τη λειτουργία του ιδρύματος.

 Γι’ αυτό και ΘΑ ΕΡΓΑΣΤΟΥΜΕ στοχεύοντας:

 1. στην πλήρη αναδιοργάνωση των υπηρεσιών και των λειτουργιών του ιδρύματος, ολοκληρώνοντας σε σύντομο διάστημα όλες τις θεσμικές και κανονιστικές ρυθμίσεις (εσωτερικός κανονισμός κ.ά.), δίνοντας προτεραιότητα στον περιορισμό του διοικητικού και γραφειοκρατικού φόρτου,
 2. στην αναδιοργάνωση του ΕΛΚΕ ώστε, λειτουργώντας με αποτελεσματικότητα, να αναδειχθεί ως εργαλείο ενίσχυσης και υποστήριξης της έρευνας και του ακαδημαϊκού έργου του ιδρύματος,
 3. στη διασφάλιση της ασφάλειας, της υγιεινής και της λειτουργικότητας των κτηριακών υποδομών του ιδρύματος, ενισχύοντας την ομαλή λειτουργία της Πανεπιστημιόπολης και καθιστώντας την κέντρο πολλαπλών δράσεων,
 4. στην ενίσχυση και τον πολλαπλασιασμό εθνικών και διεθνών προγραμμάτων που διασφαλίζουν την προβολή, την ακτινοβολία και τη διασύνδεση του ιδρύματος με την κοινωνία,
 5. στην πλήρη αναδιοργάνωση των φοιτητικών εστιών, ώστε να καταστούν λειτουργικές, να ανταποκρίνονται στον σκοπό λειτουργίας τους και να καλύψουν τις ανάγκες του συνόλου των φοιτητών του ιδρύματος υπό την πλήρη δικαιοδοσία του ΕΚΠΑ,
 6. στην σύναψη συνεργασιών με τοπικούς και μη φορείς και την εκπόνηση κοινών δράσεων που θα αναδεικνύουν το ρόλο του ΕΚΠΑ στην ελληνική κοινωνία (δημιουργία ινστιτούτων, πολιτιστικών κέντρων κ.ά.),
 7. στην ενίσχυση της καινοτομίας και της έρευνας με τη σύσταση ομάδας δράσης και την υποστήριξή της από αρμόδιο γραφείο αναζήτησης, ενημέρωσης και υποστήριξης στην υλοποίηση προγραμμάτων, τα οποία θα άπτονται των επιστημονικών ενδιαφερόντων όλων των Σχολών του ιδρύματος,
 8. στην άμεση διοικητική υποστήριξη του συνόλου των μελών ΔΕΠ του ιδρύματος, 
 9. στην εφαρμογή σχεδίου αναδιοργάνωσης των δομών προβολής του ιδρύματος και των υπηρεσιών τους, ώστε να διασφαλιστεί η ενιαία εικόνα του προς τα έξω,
 10. στην ενίσχυση των ακαδημαϊκών μας δραστηριοτήτων, υποστηρίζοντας, και οικονομικά, πρωτοβουλίες και δράσεις των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας, οι οποίες αναδεικνύουν το ρόλο του ιδρύματος,
 11. στην αξιοποίηση της περιουσίας του ΕΚΠΑ προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης της έρευνας και της κάλυψης των αναγκών της ακαδημαϊκής κοινότητας,
 12. στην πλήρη λειτουργία γραφείου διασύνδεσης με την αγορά εργασίας των πτυχιούχων του ιδρύματος, και μέτρησης των επιδόσεων τους στην αγορά,
 13. στη δημιουργία πρότυπης εκπαιδευτικής μονάδας όλων των βαθμίδων υποχρεωτικής εκπαίδευσης για τα παιδιά των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας,
 14. στην εκπόνηση και υλοποίηση προγράμματος αναβάθμισης των κτηριακών μας υποδομών, ξεκινώντας από την προστασία και την εξοικονόμηση, μέχρι την ενεργειακή αυτονομία, και
 15. στη δημιουργία κατασκηνώσεων για τα παιδιά των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας και για τους φοιτητές μας, όπου θα μπορούν να λειτουργούν κατά τους θερινούς μήνες και διεθνή προγράμματα φιλοξενίας.