ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΗΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΑΝΔΡΩΝ.

Citation:

Drikos, S., Kountouris, P., & Somponis, G. (2017). ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΗΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΑΝΔΡΩΝ.. In 4o Συνέδριο Αθλητικής Επιστήμης, «Η Φυσική Αγωγή και ο Αθλητισμός στο σύγχρονο κόσμο: Παιδεία – Κοινωνία - Πολιτισμός». ΣΕΦΑΑ Αθήνας, 4-7 Μαΐου 2017, Αθήνα. (pp. 77-78). presented at the 4 May 2017, http://sefaacongress.phed.uoa.gr/: School of Physical Education & Sport Science ATHENS.

Date Presented:

4 May 2017

Abstract:

Εισαγωγή:. Στηv Πετοσφαίριση η αγωνιστική απόδοση εξαρτάται από την επίδοση των αθλητών στις τεχνικές δεξιότητες του παιχνιδιού (Marcelino, Mesquita, & Alfonso, 2008) και η αθλητική επιτυχία μπορεί να ποσοτικοποιηθεί με βάση την αγωνιστική απόδοση (Lobietti, Michele, & Merni, 2006). Με τη χρήση δεδομένων από μία αγωνιστική περίοδο, βρέθηκε υψηλή συσχέτιση μεταξύ της αγωνιστικής επιτυχίας (σύνολο πόντων σε πρωτάθλημα), με το άθροισμα των δεικτών αποτελεσματικότητας σερβίς και επίθεσης (Drikos, Kountouris, Laios, & Laios, 2009). Η παρούσα μελέτη εξετάζει την αγωνιστική επιτυχία (τελική κατάταξη στην 1η τετράδα της κανονικής περιόδου) σε σχέση με την αγωνιστική απόδοση, στη διάρκεια 11 συνεχών αγωνιστικών περιόδων του πρωταθλήματος Πετοσφαίρισης Ανδρών Ελλάδος.
Μέθοδος:. Τα δεδομένα προήλθαν από την καταγραφή της αγωνιστικής απόδοσης των ομάδων (Ν=131), που συμμετείχαν στις κανονικές αγωνιστικές περιόδους (2005- 6 έως 2015-16) των πρωταθλημάτων Α1 κατηγορίας Ανδρών, σε τέσσερις βασικές τεχνικές δεξιότητες του παιχνιδιού (επίθεση, σερβίς, υποδοχή σερβίς και μπλοκ). Η αξιολόγηση της εκτέλεσης των τεχνικών δεξιοτήτων πραγματοποιήθηκε με τακτική κλίμακα 6 επιπέδων. Η αξιοπιστία μεταξύ των βαθμολογητών ελέγχθηκε με σταθμισμένο δείκτη Κ Cohen και ήταν Adjusted Κ= .85, πολύ καλή (Altman, 1991).
Η στατιστική επεξεργασία των δεδομένων έγινε μέσω πολυμεταβλητής ανάλυσης διακύμανσης και διακριτής ανάλυσης, για τον προσδιορισμό των διαφορών ανάμεσα στις ομάδες των θέσεων 1-4, 5-8 και 9-12 και των δεξιοτήτων που κατατάσσουν με επιτυχία τις παρατηρήσεις.
Αποτελέσματα:. Υπήρξε στατιστικά σημαντική διαφορά των μέσων όρων στις ομάδες 1-4 σε σχέση με τις υπόλοιπες, σε όλες τις τεχνικές δεξιότητες, εκτός από την υποδοχή σερβίς και στις ομάδες 5-8 με τις αντίστοιχες 9-12 στην επίθεση μετά από υποδοχή σερβίς και στo μπλοκ. Οι μεταβλητές με συντελεστή συσχέτισης >|.3| με τη διαχωριστική συνάρτηση, ήταν οι δείκτες αποτελεσματικότητας σερβίς (-.42), επίθεσης μετά από υποδοχή σερβίς (.90), επίθεσης μετά από άμυνα (.60) Η διαχωριστική συνάρτηση κατέταξε με επιτυχία για το σύνολο του δείγματος το 72% των παρατηρήσεων Για τις θέσεις 1-4 η επιτυχημένη κατάταξη ήταν 87,5%, ενώ για τα γκρουπ 5-8 και 9-12 ήταν 65% αντίστοιχα.
Συμπεράσματα: Οι ομάδες των θέσεων 1-4 αποδίδουν καλύτερα σε όλες τις δεξιότητες που κατακτούν πόντο. Η αγωνιστική επιτυχία μπορεί να ερμηνευθεί με τη χρήση των δεικτών αποτελεσματικότητας, λόγω της καλής προσαρμογής του μοντέλου.

Publisher's Version