Classes

EDCM-NK01-ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚH ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚH ΕΡΓΑΣΙΑ (MSc THESIS)

Offered: 

2021
Το υποχρεωτικό "μάθημα" της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας απευθύνεται στους φοιτητές και των τριών ειδικεύσεων του ΠΜΣ "Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών και Κρίσεων".

Physics - Φυσική

Offered: 

2021

Το μάθημα Φυσική (Υ1202) του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος διδάσκεται κατά το χειμερινό εξάμηνο της Ακαδημαϊκής χρονιάς.

Σκοπός του μαθήματος είναι να εισαχθούν οι φοιτητές στις θεμελιώδεις έννοιες της φυσικής και ειδικά σε φαινόμενα τα οποία εμφανίζονται στις γεωεπιστήμες.

Στόχος του μαθήματος είναι η θεωρητική, καθώς και η πρακτική κατάρτιση σε φυσικά φαινόμενα.

Θεματικά περιλαμβάνει δύο ενότητες

(α) Στοιχεία από την Μηχανική.

(β) Κύματα - Οπτική

Exploration of the Earth’s Interior - Διερεύνηση του Εσωτερικού της Γης

Offered: 

2021
Μέθοδοι  αναγνώρισης  φάσεων  που  διαδίδονται  στο  εσωτερικό  της  γης  χρησιμοποιώντας  σεισμολογικά  δεδομένα  τοπικών,  περιφερειακών  και  τηλεσεισμικών  αποστάσεων. Ανάδειξη της δομής του φλοιού ο οποίος αποτελεί το εξωτερικό στρώμα της Γης και εκτείνεται από την επιφάνειά  της  μέχρι  την  ασυνέχεια  Moho.  Διάκριση  ειδών  φλοιού, ηπειρωτικού και ο ωκεάνιου, μέσω των ιδιοτήτων διάδοσης των σεισμικών κυμάτων.

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Semester: 

Summer

Offered: 

2021

Το μάθημα έχει ως σκοπό την εξοικείωση των φοιτητών με εφαρμογές της σύγχρονης σεισμολογίας. Με την ολοκλήρωση του εξαμήνου, οι φοιτητές θα βρίσκονται σε θέση να χρησιμοποιήσουν εξειδικευμένα σεισμολογικά λογισμικά και να συμμετάσχουν σε ομάδες έρευνας. Το μάθημα δίνει έμφαση στο εφαρ­μοσμένο σκέλος της Επιστήμης με τρόπο που να εφοδιάζει τους φοιτητές με δεξιότητες απαραίτητες για τις σύγχρονες α­γορές εργασίας και να ενισχύει τη δυνατότητα επαγγελματι­κής αποκατάστασης. Στην ύλη περιλαμβάνονται Μέθοδοι Πρόγνωσης Σεισμών. Προσδιορισμός πεδίου τάσεων με χρήση σεισμολογικών στοιχείων.

APPLIED AND ENGINEERING SEISMOLOGY - Εφαρμοσμένη και Τεχνική Σεισμολογία

Semester: 

Summer

Offered: 

2021

Σκοπός: Η ενημέρωση των φοιτητών σχετικά με τις βασικές τεχνικές της σύγχρονης σεισμολογικής έρευ­νας και η εφαρμογή τους στους τομείς του αντισεισμικού σχεδιασμού, πρόληψης και ελαχιστοποίησης των επιπτώσεων των σεισμών.

GEOPHYSICAL FLUIDS & INDUCED SEISMICITY - Γεωφυσική των ρευστών και επαγόμενη σεισμικότητα

Semester: 

Winter

Offered: 

2021
Το μάθημα ««Γεωφυσική Ρευστών και Επαγόμενη σεισμικότητα» αποτελεί το μοναδικό μάθημα επιλογής που συνδυάζει τη μελέτη της γεωφυσικής των ρευστών και τα φαινόμενα επαγόμενης σεισμικότητας με μία διεπιστημονική προσέγγιση. Ο προσδιορισμός ιδιοτήτων διάχυσης ρευστών μέσω πετρωμάτων διαφορετικής σύστασης, είναι από τις σημαντικότερες προκλήσεις της γεωφυσικής, αλλά και απαραίτητος για τη βέλτιστη διερεύνηση των ιδιοτήτων της λιθόσφαιρας και των ενεργειακών ρευστών (πχ. Γεωθερμικά ρευστά).

Earthquake Prediction - Πρόγνωση Σεισμών

Semester: 

Winter

Offered: 

2021
Στο μάθημα αυτό παρουσιάζονται οι μέχρι σήμερα προσπάθειες με στόχο τον εντοπισμό πρόδρομων φαινομένων που ενδεχόμενα οδηγούν στην εκ των προτέρων γνώση επερχόμενης σεισμικής δραστηριότητας και περιλαμβάνει: Μακροπρόθεσμη, μεσοπρόθεσμη και βραχυπρόθεσμη πρόγνωση. Έγκαιρη πρόγνωση,  ελαχιστοποίηση επιπτώσεων και μέτρα προστασίας.  Έγκαιρη προειδοποίηση σεισμού. Σεισμικός κύκλος. Στατιστική πρόγνωση και εκτίμηση πιθανότητας ισχυρού σεισμού. Πρόδρομα φαινόμενα, μηχανισμοί παραμόρφωσης του φλοιού της Γης – θεωρία της διασταλτικότητας.

Tectonics of Lithospheric Plates – Seismology in Greece / ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΛΙΘΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΠΛΑΚΩΝ - ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ

Semester: 

Winter

Offered: 

2021

Αποτελεί το μοναδικό μάθημα επιλογής που συνδυάζει γνώσεις της θεωρίας των λιθοσφαιρικών πλακών και της σεισμολογίας για την κατανόηση και εμπέδωση σε βάθος των χαρακτηριστικών της παγκόσμιας σεισμικότητας, με έμφαση στον ευρύτερο Ελληνικό χώρο. Κατ’αρχήν συνδέεται η θεωρία των λιθοσφαιρικών πλακών με τις περιοχές μεγάλης σεισμικής δραστηριότητας στη γη και κατόπιν στον Ελληνικό χώρο διεξοδικά. Εξετάζονται λεπτομερώς τα σεισμοτεκτονικά χαρακτηριστικά του Ελληνικού χώρου.

Σκοπός του μαθήματος

Seismology - Σεισμολογία

Semester: 

Winter

Offered: 

2021

Πραγματοποιούνται ασκήσεις με πειραματικά δεδομένα στα παρακάτω θέματα:

Σεισμικά όργανα (ιστορική εξέλιξη σεισμογράφων, χαρακτηριστικά τους). Σεισμικές παράμετροι (επίκεντρο, χρόνος γένεσης, βάθος, μέγεθος, είδη μεγεθών, μέθοδοι υπολογισμού κ.α.). Σεισμικότητα (τρόπος εκδήλωσης σεισμών, μηχανισμός γένεσης). Σεισμική μηχανική (μακροσεισμικά αποτελέσματα των σεισμών, ένταση, κλίμακες, απόσβεση, ισχυρή σεισμική κίνηση).

Από την η-τάξη θα δίνονται: