ΕΡΕΥΝΑ

Πεδία Ερευνητικής Δραστηριότητας

 • Διδακτική των Φυσικών Επιστημών
 • Εκτίμηση Περιβαλλοντικής Ποιότητας Παράκτιων και Θαλάσσιων Οικοσυστημάτων
 • Έλεγχος Βιοποικιλότητας
 • Παλαιοκλιματολογία
 • Παλαιοωκεανογραφία
 • Χρονολόγηση Ιζημάτων
 • Μικροαπολιθώματα: Ταξινόμηση, ποιοτική, ποσοτική ανάλυση
 • Βιοστρωματογραφία με βάση τα Πλαγκτονικά Τρηματοφόρα
 • Παλαιοοικολογία των Πλαγκτονικών Τρηματοφόρων.
 • Πλαγκτονικά Τρηματοφόρα και κλιματικές μεταβολές
 • Εφαρμογή μικροπαλαιοντολογικών και γεωχημικών ερευνών (σταθερά ισότοπα οξυγόνου και άνθρακα, αναλύσεις ιχνοστοιχείων σε κελύφη τρηματοφόρων) σε παλαιοπεριβαλλοντικές και παλαιοωκεανογραφικές μελέτες
 • Θεωρία και Πράξη της Διδακτικής των Γεωεπιστημών

Συμμετοχή σε Ερευνητικά Προγράμματα

2023-2024: Εφαρμοσμένο ερευνητικό πρόγραμμα με τίτλο: «Έρευνα και ανάδειξη γεωλογικών-παλαιοντολογικών ευρημάτων στο οροπέδιο του Καθαρού-Κριτσάς του Δήμου Αγίου Νικολάου»
2023-2024: «Αποτίμηση Όγκου Ιζημάτων (Φερτών Υλικών) και Διερεύνηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Κυκλώνα Ιανού στη Λίμνη Πλαστήρα» Φορέας χρηματοδότησης: Περιφέρεια Θεσσαλίας
2021-2023: Επιστημονική Υπεύθυνη της ΔΡΑΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ: «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ Β’ ΚΥΚΛΟΣ» «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» (ΕΠΑνΕΚ), με τίτλο: «Ανάπτυξη Καινοτόμων Εφαρμογών για την Ανάδειξη του Ιστορικού και Γεωλογικού Παρελθόντος Τουριστικών Περιοχών» ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ: PalaeoScope ΕΣΠΑ 2014-2020.
2022-2023: «Καινοτόμο Πρόγραμμα Επιμόρφωσης στην Διαχείριση Καταστροφών και Κρίσεων στο Σχολικό Περιβάλλον» Φορέας χρηματοδότησης: Δήμος Κατερίνης
2022-2023:
«Επαυξημένη περιήγηση σε απολιθωματοφόρες περιοχές» [ΑΤΤΡ4-0352515] «ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 4582 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020» Επιστημονική Υπεύθυνη. 
2021-2023:
Διεθνές Επιστημονικό Πρόγραμμα TELLUS Appel d’offres 2021, CNRS, Geosciences Montpellier France, με τίτλο: «MOUVEMENTS VERTICAUX EXTREMES DANS LES AVANTS-ARCS : l’exemple du Dodécanèse (Grèce)»
2021-2023: Διεθνές Ερευνητικό Πρόγραμμα του Ministerio de Ciencia e Innovatcion de Spain, με τίτλο: «New evaporite records from the Eastern and Western Mediterranean: contributions to the evolution of the last saline giant and opportunities for the energy transition (EVAMED)».
2020-2023: Ερευνητικό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Ανοικτές Ψηφιακές Δεξιότητες/ Παίζω – Δημιουργώ – Μαθαίνω / Kidedu» που χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2029-ΣΑΕ 069.
2020-2023: Διεθνές Ερευνητικό Πρόγραμμα από DFG, German Research Foundation με τίτλο: «INTOMESS: Quantification of salinity and temperature changes accompanying the way into the Mediterranean Messinian Salinity Crisis»
2019 – σήμερα:

Επιστημονική και Ακαδημαϊκή Υπεύθυνη Προγραμμάτων ΚΕΔΙΒΙΜ ΕΚΠΑ:

 • Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών και στελεχών στην Οργάνωση, Διοίκηση και Ηγεσία στην Εκπαίδευση (Ε.Υ),
 • Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής ως Δεύτερης - Ξένης Γλώσσας (Ε.Υ.),
 • Ειδική Εκπαίδευση: Σχεδιασμός Διδακτικών Παρεμβάσεων (Ε.Υ.),
 • Θέματα Ισότητας Φύλων στην Εκπαίδευση (Ε.Υ.),
 • Διδακτική των Φυσικών Επιστημών (Ακαδ. Υπευθ.),
 • Ρύπανση του Περιβάλλοντος και Διαχείριση Φυσικών Πόρων (Ακαδ, Υπευθ.),
 • Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Ηθική (Ακαδ.  Υπευθ.)
2021-2022:
Εφαρμοσμένο Ερευνητικό Έργο του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Αττικής, με τίτλο: «Καινοτόμο Πρόγραμμα Επιμόρφωσης στην Διαχείριση Κινδύνων και Κρίσεων των Στελεχών των Δήμων της Περιφέρειας Απικής».
2017-2020: Διεθνές Διακρατικό Ερευνητικό Πρόγραμμα του Ερευνητικού Κέντρου Γεωλογικού Senckenberg Biodiversity and Climate Research Centre (Φρανκφούρτη, Γερμανία) και του Τμήματος Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος (ΕΚΠΑ, Ελλάδα), με θέμα «Quantification of the environmental changes in the Eastern Mediterranean at the onset of the Messinian Salinity Crisis (Crete - Greece) (QUANTMES)».
2012-2015: Ερευνητικό Πρόγραμμα για την Ενίσχυση της Διεπιστημονικής Έρευνας και Καινοτομίας THALYS-UOA –ISOLARIO (ΕΣΠΑ 2007-2013) «Νησιωτική βιοποικιλότητα και πολιτισμική εξέλιξη: παραδείγματα από την Ανατολική Μεσόγειο, Μαδαγασκάρη, Μαυρίκιο, Φιλιππίνες» (70/3/11669, MIS: 375910. 
2012-2015:
Ερευνητικό Πρόγραμμα για την Ενίσχυση της Διεπιστημονικής Έρευνας και Καινοτομίας THALYS-UOA -MEDSALC (ΕΣΠΑ 2007-2013) «Κρίση αλμυρότητας του Μεσσηνίου: η μεγαλύτερη περιβαλλοντική διαταραχή της Μεσογείου και οι επιπτώσεις της».
2005-2009: IGCP521 Ερευνητικό πρόγραμμα "Black Sea-Mediterranean Corridor during last 30 ky: Sea level change and human adaptation" (Συντονιστές: Valentina Yanko-Hombach, Canada, Yucel Yilmaz, Turkey, Pavel Dolukhanov, UK).
2009: Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Γεωδυναμικό Ινστιτούτο: «Ειδική έρευνα επισήμανσης και χαρακτηρισμού της ενεργητικότητας των ρηγμάτων στις προς πολεοδόμηση περιοχές του Δήμου Ηρακλείου»
2005-2007: Διεθνές Διακρατικό Πρόγραμμα Συνεργασίας μεταξύ Ελλάδος – Ιταλίας (ΓΓΕΤ) με τίτλο «Γεωβιολογία και Παλαιοωκεανογραφία της Ανατολικής Μεσογείου κατά το Μέσο Μειόκαινο»
2007-2008: Επιστημονική υπεύθυνη του προγράμματος του έργου ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ με θέμα «Τα πλαγκτονικά Τρηματοφόρα ως δείκτες παλαιοπεριβαλλοντικών μεταβολών κατά τα τελευταία 170 χιλιάδες χρόνια στην Ανατολική Μεσόγειο (ΝΑ Αιγαίο, θάλασσα της Κρήτης, Λιβυκό Πέλαγος)» 
2005-2007: Ερευνητικό Έργο ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΙΙ (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ) – υποέργο με τίτλο «Παγκόσμια κλιματική πτώση θερμοκρασίας κατά το Μέσο Μειόκαινο: παλαιο-οικο-βιογεωγραφικές επιπτώσεις στο θαλάσσιο περιβάλλον της Ανατολικής Μεσογείου».
2002-2005: Ερευνητικό πρόγραμμα της ESF, του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Ερευνών, με θέμα «Environments and Ecosystem Dynamics of the Eurasian Neogene (EEDEN)”, με αντικείμενο την λεπτομερή ανάλυση και συσχετισμό των χερσαίων και θαλασσίων οικοσυστημάτων για την καλύτερη αναβίωση των περιβαλλοντικών αλλαγών σε επιλεγμένα διαστήματα του Νεογενούς των Ευρασιατικών περιοχών.
2005–2006: Ερευνητικό πρόγραμμα του έργου ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ με θέμα «Παλαιοπεριβαλλοντική αναπαράσταση της Ανατολικής Μεσογείου κατά το Μειόκαινο με βάση τα πλαγκτονικά Τρηματοφόρα», με αντικείμενο την ποιοτική και ποσοτική μελέτη των συγκεντρώσεων των πλαγκτονικών Τρηματοφόρων για το παραπάνω διάστημα όπως επίσης και αναλύσεις ισοτόπων οξυγόνου με σκοπό την κατανόηση των κλιματικών συμβάντων της υπό μελέτης  περιόδου.
2001-2003: Διεθνές Διαπανεπιστημιακό Ερευνητικό Πρόγραμμα του Γεωλογικού Ινστιτούτου της Ουτρέχτης, Ολλανδία, επιδοτούμενο από την Ε.Ε. και την Εταιρεία πετρελαίων Shell, με θέμα «Miocene Marine Archives Reading (MIOMAR)», με αντικείμενο τη μελέτη του κλίματος της Μεσογείου κατά το Ανώτερο-Μέσο έως Ανώτερο Μειόκαινο. Κύριες περιοχές μελέτης: Κρήτη, Σικελία και Μάλτα.
2002:
Συντονίστρια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος “WINE” (Working group on Insectivores of the Neogene of Eurasia).
1992-1996: Επιστημονική υπεύθυνη του προγράμματος του έργου ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ με θέμα «Τα πλαγκτονικά Τρηματοφόρα ως βιοστρωματογραφικοί και παλαιοπεριβαλλοντικοί δείκτες για το διάστημα Κατώτερο-Μέσο-Ανώτερο Μειόκαινο- Πλειόκαινο-Πλειστόκαινο», με αντικείμενο την ποιοτική και ποσοτική μελέτη των συγκεντρώσεων των Πλαγκτονικών Τρηματοφόρων με σκοπό τη βιοστρωματογραφική, παλαιοοικολογική και παλαιοπεριβαλλοντική εξέλιξη της Ανατολικής Μεσογείου από το Κατώτερο Μειόκαινο έως Πλειστόκαινο.
1997-1999: Ερευνητικό πρόγραμμα της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας, ΠΕΝΕΔ/95, με θέμα «Bιοστρωματογραφική και Παλαιοπεριβαλλοντική μελέτη τομών του Μειοκαίνου σε περιοχές της Ελλάδας», με αντικείμενο την εφαρμογή της οικοστρωματογραφίας, στρωματογραφίας ιζηματογενών ακολουθιών και παλαιοοικολογίας σε ιζήματα Μειοκαινικής ηλικίας από διάφορες λεκάνες του Ελλαδικού χώρου
1994-1996: Ερευνητικό πρόγραμμα με τίτλο: «Αναβάθμιση των  συλλογών του Παλαιοντολογικού και Γεωλογικού Μουσείου του Πανεπιστημίου Αθηνών».