Γεώργιος Κουτρομάνος

Ο Γεώργιος Ι. Κουτρομάνος είναι Επίκουρος Καθηγητής στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης (Π.Τ.Δ.Ε.) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.) στο γνωστικό αντικείμενο «Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) στην Εκπαίδευση».

Πριν την εκλογή του στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, έχει διδάξει (αυτοδύναμα ή συνδιδασκαλία) μαθήματα σχετικά με τις Τ.Π.Ε. στην Εκπαίδευση (είτε ως Μέλος ΕΔΙΠ, είτε με το ΠΔ 407/80, είτε με σύμβαση έργου) στο προπτυχιακό και μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Π.Τ.Δ.Ε. Αθηνών, στο Μαράσλειο Διδασκαλείο και στο Μαθηματικό Τμήμα του Ε.Κ.Π.Α., στο Τμήμα Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και Πατρών, στο Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία του Α.Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου, στο ΠΜΣ του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου και του Π.Τ.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Επίσης, υπήρξε διδάσκων σε θεματικές των Τ.Π.Ε. στην Εκπαίδευση, σε σεμινάρια του Φ.Π.Ψ. της Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών, του Τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Ενημέρωσης του Ε.Κ.Π.Α. και σε Περιφερειακά Επιμορφωτικά Κέντρα (Π.Ε.Κ.). Πρόσφατα, υπήρξε Επιμορφωτής Επιμορφωτών Β' Επιπέδου Τ.Π.Ε., στα Πανεπιστημιακά Κέντρα Επιμόρφωσης (ΠΑ.Κ.Ε.).

Το πρόσφατο συγγραφικό και ερευνητικό του έργο έχει σχέση με τις σύγχρονες τάσεις και εφαρμογές των ΤΠΕ στην εκπαίδευση και ειδικότερα με τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) και το STEM, τα ψηφιακά παιχνίδια, την κινητή μάθηση, τα παιχνίδια και τα βιβλία επαυξημένης πραγματικότητας και τις φορετές τεχνολογίες (π.χ. έξυπνα γυαλιά). Είναι μέλος επιστημονικών σωματείων για τη χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση (Ελληνική Επιστημονική Ένωση Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση, Association of Information Technology for Teacher Education του Ηνωμένου Βασιλείου), της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος, της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας και κριτής εργασιών σε διεθνή και ελληνικά περιοδικά και συνέδρια.