Ενδεικτικές Δημοσιεύσεις

Α) Κεφάλαια σε διεθνείς και ελληνικούς επιστημονικούς συλλογικούς τόμους με κριτές

Koutromanos, G., Bellou, I., Mikropoulos, T.A. (2021). Social Presence, Satisfaction, and Learning Outcomes in an Undergraduate Computer Programming Distance Course. In: Reis A., Barroso J., Lopes J.B., Mikropoulos T., Fan CW. (eds) Technology and Innovation in Learning, Teaching and Education. TECH-EDU 2020. Communications in Computer and Information Science, vol. 1384 (pp. 301-312). Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-73988-1_23

Koutromanos, G., & Mavromatidou, E. (2021). Augmented Reality Books: What Student Teachers Believe About Their Use in Teaching. In: Tsiatsos T., Demetriadis S., Mikropoulos A., Dagdilelis V. (eds) Research on E-Learning and ICT in Education (pp. 75-91). Springer, Cham.  https://doi.org/10.1007/978-3-030-64363-8_5

Bampasidis, G., Galani, A., & Koutromanos, G. (2021). Developing Pre-Service Teachers' STEM Skills With Raspberry Pi Activities. In Papadakis, S., & Kalogiannakis, M. (Ed.), Handbook of Research on Using Educational Robotics to Facilitate Student Learning (pp. 327-351). IGI Global. http://doi:10.4018/978-1-7998-6717-3.ch013

Kyriazopoulos, I., Koutromanos, G., Voudouri, A., & Galani, L. (2021). Educational Robotics in Primary Education. A Systematic Literature Review. In Papadakis, S., & Kalogiannakis, M. (Ed.), Handbook of Research on Using Educational Robotics to Facilitate Student Learning (pp. 377-401). IGI Global. http://doi:10.4018/978-1-7998-6717-3.ch015

Koutromanos, G. (2020). Primary School Students' Perceptions About the Use of Mobile Games in the Classroom. In S. Papadakis, & M. Kalogiannakis (Eds.), Mobile Learning Applications in Early Childhood Education (pp. 230-250). Hershey, PA: IGI Global. https://www.igi-global.com/gateway/chapter/242582

Koutromanos, G., & Sofos, A. (2018). Augmented Reality-Based Creation of Comics in Primary Education. In Vasilia Kourtis-Kazoulis, Themistoklis Aravossitas, Eleni Skourtou, Peter Pericles Trifonas (eds.), Interdisciplinary Research Approaches to Multilingual Education (pp. 247-258). London: Routledge. https://doi.org/10.4324/9781351170086

Koutromanos, G., Tzortzoglou, F., & Sofos, A. (2018). Evaluation of an augmented reality game for environmental education: “Save Elli, Save the environment”. In: Mikropoulos T. (eds) Research on e-Learning and ICT in Education (pp. 231-241). Springer, Cham. Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-95059-4_14

Κουτρομάνος, Γ. (2019). Βιβλία Επαυξημένης Πραγματικότητας για συσκευές κινητής τεχνολογίας: Κριτήρια επιλογής τους για διδακτικούς σκοπούς, στο Σοφός Αλιβίζος, (επιμ.). Εκπαίδευση με Χρήση Νέων Τεχνολογιών, Παιδαγωγική αξιοποίηση ψηφιακών μέσων στην εκπαιδευτική διαδικασία (σσ. 187-208). Αθήνα: Εκδόσεις Γρηγόρη.

Κουτρομάνος, Γ. (2017). Παιχνίδια επαυξημένης πραγματικότητας σε συσκευές κινητής τεχνολογίας σε τυπικά και άτυπα περιβάλλοντα μάθησης: Υπάρχουσα κατάσταση, δυνατότητες και προκλήσεις για την εκπαίδευση, στο Σοφός Αλιβίζος, Αυγερινός Ευγένιος, Καραμούζης Πολύκαρπος, Χριστοδουλίδου Λουίζα, Δάρρα Μαρία (επιμ.). Εκπαίδευση με Χρήση Νέων Τεχνολογιών, Παιδαγωγική αξιοποίηση ψηφιακών μέσων στην εκπαιδευτική διαδικασία (σσ. 75-125). Αθήνα: Εκδόσεις Γρηγόρη.

Κουτρομάνος, Γ., & Νικολοπούλου Κ. (2013). Ψηφιακά παιχνίδια σε εξωσχολικό και σχολικό περιβάλλον: Σύγχρονη πραγματικότητα και μελλοντικές προοπτικές, στο Σοφός Αλιβίζος, Βρατσάλης Κώστας (Επιμ.). Παιδαγωγική Αξιοποίηση των Νέων Μέσων στην Εκπαιδευτική Διαδικασία (σσ. 285-311). Αθήνα: ΙΩΝ.

Β) Δημοσιεύσεις σε διεθνή και ελληνικά επιστημονικά περιοδικά με κριτές

Koutromanos, G., & Kazakou, G. (2020). The use of smart wearables in primary and secondary education: A systematic review. Themes in eLearning, 13, 33-53. http://earthlab.uoi.gr/tel/index.php/themeselearn/article/view/22/9

Koukopoulos, Z., Koutromanos, G., Koukopoulos, D., & Gialamas, V. (2020). Factors influencing student and in-service teachers’ satisfaction and intention to use a user-participatory cultural heritage platform. Journal of Computers in Education, 7, 333-371. https://link.springer.com/article/10.1007/s40692-020-00159-4

Koutromanos, G., Pittara, T., & Tripoulas, C. (2020). “Clavis Aurea”: An augmented Reality Game for the Teaching of Local History. European Journal of Engineering Research and Science, (Special Issue). 1-8. https://doi.org/10.24018/ejers.2020.0.CIE.2310

Koutromanos, G., Sofos, A. & Avraamidou, L. (2015). The use of Augmented Reality Games in Education: A review of the literature. Educational Media International Journal, 52(4), 253-271. https://doi.org/10.1080/09523987.2015.1125988

Koutromanos, G., Styliaras, G. & Christodoulou, S. (2015). Student and in-service teachers’ acceptance of modern hypermedia in their teaching: The case of Hypersea. Education and Information Technologies, 20, 559-578. https://doi.org/10.1007/s10639-013-9302-8

Koutromanos, G., & Avraamidou, L. (2014). The use of mobile games in formal and informal learning environments: A review of the literature. Educational Media International Journal, 51(1), 49-65. https://doi.org/10.1080/09523987.2014.889409

Gialamas, V., Nikolopoulou, K., & Koutromanos, G. (2013). Student teachers’ perceptions about the impact of internet usage on their learning and jobs. Computers & Education, 62, 1-7. https://doi.org/10.1016/j.compedu.2012.10.012

Boufi, A., & Koutromanos, G. (2012). Democratizing pre-service teacher education: The understanding of the institutional context of teaching. International Journal for Mathematics in Education, 4 (special issue on Mathematics Education and Democracy: Learning and Teaching Practices), 222-229.

Zisimopoulos, D., Sifagos, J., & Koutromanos G. (2011). Using Video Prompting and Constant Time Delay to Teach an Internet Search Basic Skill to Students with Intellectual Disabilities. Education and Training in Autism and Developmental Disabilities, 46(2), 238-250. https://www.jstor.org/stable/23879694

Μουζάκης, Χ., Δανοχρήστου, Π., & Κουτρομάνος, Γ. (2021). Η Ανεστραμμένη Τάξη στη Σχολική Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση: Μια Ανασκόπηση της Διεθνούς Εμπειρίας. Ανοικτή Εκπαίδευση: το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία, 17(1), 38-57.
https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/openjournal/article/view/25451/21567

Κουτρομάνος, Γ., & Μπουντέκας, Κ. (2020). Αξιοποίηση της Επαυξημένης Πραγματικότητας για τη διδασκαλία της Ιστορίας σε αρχαιολογικό χώρο. Θέματα Επιστημών και Τεχνολογίας στην Εκπαίδευση, 13(1/2), 63-81. http://earthlab.uoi.gr/thete/index.php/thete/article/view/356

Κουτρομάνος (2018). Φορετές τεχνολογίες: Μία εφήμερη τάση ή προστιθέμενη αξία για την εκπαίδευση; Επιστήμες της Αγωγής, 4, 29-48. https://ejournals.lib.uoc.gr/index.php/edusci/article/view/758/668

Πάτσιου, Β., Βουδούρη, Α., Κουτρομάνος, Γ., Δράκου, Χ., & Μαυροματίδου, Ε. (2018). Η αξιοποίηση της Επαυξημένης Πραγματικότητας στη Λογοτεχνία διαμέσου των συσκευών κινητής τεχνολογίας. Επιστημονική Επετηρίδα Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 30, 99-128. http://epetirida.ptde.uoi.gr/index.php/epetirida/issue/viewIssue/30/30

Κουτρομάνος, Γ., Μουζάκης, Χ., Κατσιγιάννη, Β., Ζερβός, Γ., & Σουδίας, Γ. (2016). Η επίδραση της ανεστραμμένης τάξης στις στάσεις και τις αντιλήψεις των μαθητών για τα Μαθηματικά: Μια μελέτη περίπτωσης στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Παιδαγωγική Επιθεώρηση, 33(62), 75-91.

Σέργης, Σ., & Κουτρομάνος, Γ. (2014). Αξιολόγηση προγραμμάτων επιμόρφωσης από τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς. Επιστήμες της Αγωγής, 1, 106-133.

Σέργης, Σ., & Κουτρομάνος, Γ. (2013). Η επίδραση της επιμόρφωσης στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στους εκπαιδευτικούς. Θέματα Επιστημών και Τεχνολογίας στην Εκπαίδευση, 6(1-2), 67-84.

Κουτρομάνος, Γ., & Νικολοπούλου, Κ. (2010). Διερεύνηση χρήσης ψηφιακών παιχνιδιών από μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Θέματα Επιστημών και Τεχνολογίας στην Εκπαίδευση, 3(2), 97-112.

Κουτρομάνος, Γ., Νικολοπούλου, Κ., & Καράμηνας Ι. (2010). Εκπαίδευση μελλοντικών εκπαιδευτικών στη χρήση διαδραστικού/αλληλεπιδραστικού πίνακα. Επιστήμες της Αγωγής, 4, 69-80.

 

Γ) Δημοσιεύσεις σε τόμους πρακτικών διεθνών και εθνικών επιστημονικών συνεδρίων με κριτές

Koutromanos, G., & Mikropoulos, G. (2021). Mobile Augmented Reality Applications in Teaching: A Proposed Technology Acceptance Model. In  Economou, D., Peña-Rios, A., Dengel, A., Doods, H., Mentzelopoulos, M., Klippel, A., Erenli, K., Lee, M. J. W. & Richter, J. (Eds.) (2021). Proceedings of 2021 7th International Conference of the Immersive Learning Research Network (iLRN), Online, May 17 - June 10, 2021 (pp. 273-280). Immersive Learning Research Network. ISBN 978-1-7348995-2-8/21 https://ieeexplore.ieee.org/document/9459343

Koutromanos, G., Mavromatidou, E., Tripoulas, C., & Georgiadis, G. (2020). Exploring the Educational Affordances of Augmented Reality for Pupils with Moderate Learning Difficulties. In 9th International Conference on Software Development and Technologies for Enhancing Accessibility and Fighting Info-exclusion (DSAI 2020). Association for Computing Machinery, New York, NY, USA, (pp. 203–207). DOI: https://doi.org/10.1145/3439231.3439250

Koukopoulos, Z., Koukopoulos, D., & Koutromanos, G. (2019). Developing a Participatory Platform for Teaching Cultural Heritage in Informal Learning Environments: The Case Study of Culture Gate. Proceedings of the 2nd Panhellenic Scientific Conference with International Participation “Greece-Europe 2020: Education, Lifelong Learning, Research, New Technologies, Innovation and Economy”, Lamia, 28-30 September 2018. Athens: Greek National Documentation Centre.

Babasides, G., Galani, L., & Koutromanos, G. (2019). Astronomy in education: Simulating space research experiment in the classroom by writing computer codes. In L. Gómez Chova, A. López Martínez, & I. Candel Torres (Eds). Proceedings of INTED2019 Conference, 11th-13th March, 2019, Valencia, Spain, pp. 5614-5622. 

Koutromanos, G. Galani, L., Karatza, A., Skordoulis K., Babalis, T. (2019). In service teachers’ beliefs about critical heritages: The case of Coheres’ Eurocraft serious game. In L. Gómez Chova, A. López Martínez, & I. Candel Torres (Eds). Proceedings of INTED2019 Conference, 11th-13th March, 2019, Valencia, Spain, pp. 4060-4070.

Bokolas, V., Amanatidis, N., & Koutromanos, G. (2015). Students as Digital Games’ Evaluators. Enhancing Media Literacy and Learning through Game Playing and Evaluation Methods. In R. Munkvold, & L. Kolås (Eds.), Games Based Learning, ECGBL 2015. 9th European Conference, Nord-Trondelag University College Steinkjer, Norway, 8-9 October (pp. 75-81).

Koutromanos, G., & Styliaras, G. (2015). The Buildings speak about our city: A location based augmented reality game, in Information, Intelligence, Systems and Applications (IISA), 2015 6th International Conference (pp.1-6), 6-8 July 2015.

Mouzakis, C., Koutromanos, G., & Zakopoulos, V. (2010). Information and Communication Technologies Uses and Computer Attitudes of Greek Primary Pre-service Teachers. In Proceedings of World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia and Telocommunications 2010 (pp. 338-344). Chesapeake, VA: AACE.

Koutromanos, G. (2009). The examination and prediction of university students’ decisions to acquire access to Broadband Internet for personal and educational purposes. In A. Lionarakis (Ed.), 5th International Conference in Open and Distance Learning “Open and Distance Learning for International Cooperation and Educational Development”, 27-29 November 2009, Athens, Greece (pp. 84-96).

Koutromanos, G. (2009). The design, development and evaluation of the educational software of road safety education “The Chariot of the Sun”, Proceedings of International Conference on Education and New Learning Technologies, 6-8 July 2009, Barcelona, Spain, pp. 5838-5847.

Koutromanos, G. (2009). What influences teachers to use ICT in road safety education?, Proceedings of International Conference on Education and New Learning Technologies, 6-8 July 2009, Barcelona, Spain, pp. 5806-5815.

Koutromanos, G., & Zisimopoulos, D. (2009). Digital games-based learning material for mild intellectual disability students: Factors influencing teachers to use it in their teaching, in L. Gomez Chova, D. Marti Belenguer, and I. Candel Terres (ed.), Proceedings of International, Education and Development Conference, 9-11 March 2009, Valencia, Spain, pp. 3476-3483.

Koufou, A., Tsolis, D., & Koutromanos, G. (2009). Using computer-based concept mapping as an instructional and assessment tool in a collaborative learning environment, in L. Gomez Chova, D. Marti Belenguer, and I. Candel Terres (ed.), Proceedings of International, Education and Development Conference, 9-11 March 2009, Valencia, Spain, pp. 2278-2286.

Lazarinis, F., Green, S., & Koutromanos, G. (2009). Web-based learner profile management using IMS LIP, in L. Gomez Chova, D. Marti Belenguer, and I. Candel Terres (ed.), Proceedings of International, Education and Development Conference, 9-11 March 2009, Valencia, Spain, pp. 1515-1521.

Koutromanos, G., & Papaioannou, G. (2008). The Use of ICT in the Teaching of Greek Language: Prospective Teachers’ Intention, Attitude, Subjective Norm and Perceived Behavioural Control. In Proceedings of World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia and Telecommunications 2008 (pp. 1671-1676). 30 June Chesapeake, VA: AACE.

Βούλγαρη, Η., Μάνεσης, Δ., & Κουτρομάνος, Γ. (2021). Βιβλία Επαυξημένης Πραγματικότητας ως Εκπαιδευτικά Εργαλεία: Οι αντιλήψεις φοιτητών και φοιτητριών τμημάτων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. 12ο Πανελλήνιο και Διεθνές Συνέδριο «Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση», Ελληνική Επιστημονική Ένωση Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΕΤΠΕ) - Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, 14 - 16 Μαΐου 2021 (υπό έκδοση).

Μουζάκης, Χ, Κουτρομάνος, Γ., Τσώλη, Κ. (2021). Επείγουσα Απομακρυσμένη Διδασκαλία κατά τη Διάρκεια της Πανδημίας: Πεποιθήσεις και Εμπειρίες Εκπαιδευτικών. 12ο Πανελλήνιο και Διεθνές Συνέδριο «Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση», Ελληνική Επιστημονική Ένωση Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΕΤΠΕ) - Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, 14 - 16 Μαΐου 2021 (υπό έκδοση).

Κουτρομάνος, Γ. (2021). Επαυξημένη Πραγματικότητα και Σχολικά Εγχειρίδια: Μία ενναλακτική πρόταση διδασκαλίας σε σύγχρονες και ασύγχρονες ψηφιακές τάξεις, Στο Σοφός, Α., Κώστας, Α., Φούζας, Γ., & Παράσχου, Β. (2021). Πρακτικά του 1ου Διεθνούς Συνεδρίου «Από τον 20ο στον 21ο αιώνα μέσα σε 15 ημέρες: Η απότομη μετάβαση της εκπαιδευτικής μας πραγματικότητας σε ψηφιακά περιβάλλοντα. Στάσεις-Αντιλήψεις-Σενάρια-Προοπτικές-Προτάσεις, 3-5 Ιουλίου 2020» (σσ. 59-72). Ηλεκτρονική έκδοση: Ελληνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης.

Κουτρομάνος, Γ., & Γεωργιάδης, Γ. (2021). Εργαστήριο: Διαδικτυακά Εργαλεία Δημιουργίας Επαυξημένων Αντικειμένων με Εφαρμογή στην Επείγουσα Απομακρυσμένη Διδασκαλία, Στο Σοφός, Α., Κώστας, Α., Φούζας, Γ., & Παράσχου, Β. (2021). Πρακτικά του 1ου Διεθνούς Συνεδρίου «Από τον 20ο στον 21ο αιώνα μέσα σε 15 ημέρες: Η απότομη μετάβαση της εκπαιδευτικής μας πραγματικότητας σε ψηφιακά περιβάλλοντα. Στάσεις-Αντιλήψεις-Σενάρια-Προοπτικές-Προτάσεις, 3-5 Ιουλίου 2020» (σσ. 700-710). Ηλεκτρονική έκδοση: Ελληνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης.


Κουτρομάνος, Γ., Κυριαζόπουλος, Ι., & Σιβένας, Τ. (2019). Εκπαιδευτικές δυνατότητες των έξυπνων φορετών γυαλιών στην εκπαίδευση και ζητήματα χρήσης τους. Πρακτικά 6ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία», (σσ. 402–411), Αθήνα: ΠΤΔΕ ΕΚΠΑ.

Κουτρομάνος, Γ., & Λαμπρόπουλος, Γ. (2018). “Salamis”: Ένα παιχνίδι επαυξημένης πραγματικότητας τοποθεσίας για την τοπική ιστορία στο Στ. Δημητριάδης, Β. Δαγδιλέλης, Θρ. Τσιάτσος, Ι. Μαγνήσαλης, Δ. Τζήμας (επιμ.), Πρακτικά Εργασιών 11ου Πανελλήνιου και Διεθνούς Συνεδρίου «Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση», (σσ. 355-362), ΑΠΘ-ΠΑΜΑΚ, Θεσσαλονίκη, 19-21 Οκτωβρίου 2018.

Κωνσταντακάτος, Γ., Γαλάνη, Λ., Σκορδούλης, Κ., & Κουτρομάνος, Γ. (2018). Ανάπτυξη διδακτικού σεναρίου με χρήση Τηλεσκόπησης, Γεωπληροφορικής και Τρισδιάστατης Εκτύπωσης βασισμένη στο πεδίο STEM. Στο Ν. Τζιμόπουλος, Μ. Ιωσηφίδου, Πανελλήνιο Συνέδριο Scientix για την Εκπαίδευση STEM (σσ. 149-155). Ε.Μ.Π. 3 και 4 Σεπτεμβρίου 2018.

Μαυροματίδου, Ε., & Κουτρομάνος, Γ. (2017). “MediAR”: Μία ενότητα επαυξημένης πραγματικότητας για την καλλιέργεια του εγγραμματισμού στα Μ.Μ.Ε. στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, στο Κ. Παπανικολάου, Α. Γόγουλου, Δ. Ζυμπίδης, Α. Λαδιάς, Ι. Τζωρτζάκης, Θ. Μπράτιτσης, Χ. Παναγιωτακόπουλος (επιμ.), Πρακτικά Εργασιών 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία», (σσ. 770-782), Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής & Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, 21-23 Απριλίου 2017.

Καρατζά, Α., Γαλάνη, Α., & Κουτρομάνος, Γ. (2017). Η ένταξη των ψηφιακών τεχνολογιών μέσω των δορυφορικών εικόνων στο σχολείο: Αξιολόγηση του σχεδίου εργασίας της ESΑ “Κλιματική αλλαγή και παγετώνες” – Προτάσεις, στο Κ. Παπανικολάου, Α. Γόγουλου, Δ. Ζυμπίδης, Α. Λαδιάς, Ι. Τζωρτζάκης, Θ. Μπράτιτσης, Χ. Παναγιωτακόπουλος (επιμ.), Πρακτικά Εργασιών 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία», (σσ. 37-48), Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής & Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, 21-23 Απριλίου 2017.

Μουζάκης, Χ., Κουτρομάνος, Γ., Ζερβός, Γ., Σουδίας, Γ., & Κατσιγιάννη, Β., (2017). Εμπειρίες από την αξιοποίηση της ανεστραμμένης τάξης για τη διδασκαλία των Μαθηματικών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Στο Αντώνης Λιοναράκης, Σύλβη Ιωακιμείδου, Μαρία Νιάρη, Γκέλη Μανούσου, Τόνια Χαρτοφύλακα, Σοφία Παπαδημητρίου, Άννα Αποστολίδου (Επιμ.). Στα Πρακτικά του 9ου Διεθνούς Συνεδρίου για την Ανοιχτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση. Ο Σχεδιασμός της Μάθησης. Αθήνα, 24-26 Νοεμβρίου 2017 (σσ. 164-178). Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, Ελληνικό Δίκτυο Ανοιχτής & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης.

Κουτρομάνος, Γ., Τζόρτζογλου, Φ., & Σοφός, Α. (2016). Αξιολόγηση ενός παιχνιδιού επαυξημένης πραγματικότητας για την περιβαλλοντική εκπαίδευση με τίτλο «Σώσε την Έλλη! Σώσε το περιβάλλον!». Στο T. A. Mikropoulos, N. Papachristos, A. Tsiara, P. Chalki (eds.), Proceedings of the 10th Pan-Hellenic and International Conference “ICT in Education”, Ioannina: HAICTE. 23-25 September 2016. ISSN 2529-0916, ISBN 978-960-88359-8-6, 254-262.

Βουδούρη, Α., Πάτσιου, Β., Μαυροματίδου, Ε., & Κουτρομάνος, Γ. (2016). Επαυξημένη πραγματικότητα στην εκπαίδευση: Μια εφήμερη τάση ή το μέλλον των σχολικών εγχειριδίων; Στο Σ. Γρόσδος (Επιμ.), Πρακτικά 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Προγράμματα Σπουδών − Σχολικά εγχειρίδια: Από το παρελθόν στο παρόν και το μέλλον» (262–273). Αθήνα: ΕΚΕΔΙΣΥ.

Καζάκου, Γ., & Κουτρομάνος, Γ. (2016). Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση στη διοίκηση της εκπαίδευσης: Ένα μοντέλο για την αξιολόγηση των ιστοτόπων των διευθύνσεων εκπαίδευσης της χώρας ως προς τα γενικά τους χαρακτηριστικά και τις ηλεκτρονικές τους υπηρεσίες, στο Ε. Καραΐσκου, Γ. Κουτρομάνος (συντονιστές), Ι. Βουτσινάς, Π. Πέγκας, Π. Πρόντζας, Γ. Ρεντίφης, Μ. Σολάκη (επιμ.), Πρακτικά Εργασιών 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή «Εκπαίδευση, Δια Βίου Μάθηση, Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη, Καινοτομία και Οικονομία», σ. 188-203, Ελληνικό Ινστιτούτο Οικονομικών της Εκπαίδευσης & Δια Βίου Μάθησης, της Έρευνας & Καινοτομίας υπό την Αιγίδα του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, 1-3 Ιουλίου 2016. Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης.

Καζάκου, Μ., & Κουτρομάνος, Γ. (2016). Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση στη διοίκηση της εκπαίδευσης: Διερεύνηση των παραγόντων που επηρεάζουν την πρόθεση χρήσης της από τα στελέχη της εκπαίδευσης, στο Ε. Καραΐσκου, Γ. Κουτρομάνος (συντονιστές), Ι. Βουτσινάς, Π. Πέγκας, Π. Πρόντζας, Γ. Ρεντίφης, Μ. Σολάκη (επιμ.), Πρακτικά Εργασιών 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή «Εκπαίδευση, Δια Βίου Μάθηση, Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη, Καινοτομία και Οικονομία», σ. 204-215, Ελληνικό Ινστιτούτο Οικονομικών της Εκπαίδευσης & Δια Βίου Μάθησης, της Έρευνας & Καινοτομίας υπό την Αιγίδα του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, 1-3 Ιουλίου 2016. Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης.

Λάζαρη, Κ., Μουζάκης, Χ., & Κουτρομάνος, Γ. (2015). Η Αξιοποίηση του Edmodo σε Δράσεις Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης: Μια Περίπτωση Εφαρμογής στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Στο Α. Λιοναράκης, Σ. Ιωακειμίδου, Γ. Μανούσου, Μ. Νιάρη, Τ. Χαρτοφύλακα, Σ. Παπαδημητρίου (επιμ.). Πρακτικά εργασιών 8ου Διεθνούς Συνεδρίου για την Ανοιχτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση “Καινοτομία και Έρευνα”, 6-8 Νοεμβρίου 2015, Αθήνα. Τόμος 3, Μέρος Α, 66-77. 

Κουτρομάνος, Γ., & Στυλιαράς, Γ. (2013). Αξιολόγηση του Υπερμεσικού Περιβάλλοντος HyperSea, για Διδασκαλία σε Διαδραστικό Πίνακα. Στο Α. Λαδιάς, Α. Μικρόπουλος, Χ. Παναγιωτακόπουλος, Φ. Παρασκευά, Π. Πιντέλας, Π. Πολίτης, Σ. Ρετάλης, Δ. Σάμψων, Ν. Φαχαντίδης, Α. Χαλκίδης (επιμ.), Πρακτικά Εργασιών 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Ένταξη των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία» της Ελληνικής Επιστημονικής Ένωσης ΤΠΕ στην Εκπαίδευση (ΕΤΠΕ), Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Πειραιάς, 10-12 Μαΐου 2013.

Μουζάκης, Χ., & Κουτρομάνος, Γ. (2011). Ιστολόγια στην Εκπαίδευση – Αξιοποίηση και Παιδαγωγικές Προοπτικές. Γ. Παπαδάτος κ.ά. (επιμ.), Πρακτικά 2ου Πανελληνίου Συνεδρίου Επιστημών Εκπαίδευσης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα, 2010, Τόμος Α’, 548-557.

Κουτρομάνος Γ., & Νικολοπούλου, Κ. (2009). Εκπαιδευτικά ψηφιακά παιχνίδια: Τι πιστεύουν οι φοιτητές για τη χρήση τους στη μαθησιακή διαδικασία. Π. Πολίτης (επιμ.), Πρακτικά 1ου Εκπαιδευτικού Συνεδρίου «Ένταξη και χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία», Πανεπιστήμιο Βόλου, Απρίλιος 2009, 285-291.

Κουτρομάνος, Γ. (2008). Παράγοντες που επηρεάζουν τους εκπαιδευτικούς να χρησιμοποιήσουν τις ΤΠΕ στη διδασκαλία τους. Αγγελή Χ., Βαλανίδης Ν. (επιμ.) Πρακτικά 6ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή «Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση», Πανεπιστήμιο Κύπρου, Κύπρος, Σεπτέμβριος 2008, Τόμος Β’, 439-446.


Δ) Επιμέλειες πρακτικών συνεδρίων
Κουτρομάνος, Γ., & Γαλάνη, Λ. (επιμέλεια) (2019). Πρακτικά 6ου Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου, Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία. Αθήνα: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο & ΕΤΠΕ.

Καραΐσκου, E., & Κουτρομάνος, Γ. (επιμέλεια) (2019). Πρακτικά του 2ου Πανελληνίου Επιστημονικού Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή «Ελλάδα-Ευρώπη 2020: Εκπαίδευση, Δια Βίου Μάθηση, Έρευνα, Νέες Τεχνολογίες, Καινοτομία και Οικονομία», Λαμία 28, 29, 30 Σεπτεμβρίου 2018. Αθήνα: Έκδοση του Ελληνικού Ινστιτούτου Οικονομικών της Εκπαίδευσης & Διά Βίου Μάθησης, της Έρευνας & Καινοτομίας, Ηλεκτρονική έκδοση : Ελληνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης.

Καραΐσκου, E., Βουτσινάς, I., Κουτρομάνος, Γ., Πέγκας, Π., Πρόντζας, Π. Ρεντίφης, Γ. & Σολάκη, Μ. (επιμέλεια) (2016). «Ελλάδα-Ευρώπη 2020: Εκπαίδευση, Δια Βίου Μάθηση, Έρευνα, Καινοτομία και Οικονομία», Πρακτικά 1oυ Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή, Ελληνικό Ινστιτούτο Οικονομικών της Εκπαίδευσης & Δια Βίου Μάθησης, της Έρευνας & Καινοτομίας, 1 έως 3 Ιουλίου 2016, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο. Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης.

Τριλιανός, Α., Κουτρομάνος, Γ., & Αλεξόπουλος, Ν. (επιμέλεια) (2012). «Η Ποιότητα στην Εκπαίδευση: Τάσεις και Προοπτικές», Πρακτικά Πανελλήνιου Συνεδρίου με διεθνή συμμετοχή, 4 έως 6 Μαΐου 2012 Αθήνα, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Τόμος Α΄ & Β΄.


E) Εργασίες σε τόμους περιλήψεων με κριτές

Κουτρομάνος, Γ., & Μαυροματίδου, Ε. (2020). Διερεύνηση του Τεχνολογικού Άγχους και της Εργασιακής Εξουθένωσης των Εκπαιδευτικών την περίοδο της πανδημίας COVID-19. Στο Θ. Μπράτιτσης (Επιμ.), Βιβλίο Περιλήψεων 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου: Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι και Ηλεκτρονική Μάθηση (σ. 26). Φλώρινα (online): Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Εργαστήριο Δημιουργικότητας Καινοτομίας και Τεχνολογίας στην Εκπαίδευση & Ελληνική Επιστημονική Ένωση ΤΠΕ στην Εκπαίδευση.

Κουτρομάνος, Γ. (2020). Επαυξημένη Πραγματικότητα και Σχολικά Εγχειρίδια: Μια Εναλλακτική Πρόταση για την εξ αποστάσεως Εκπαίδευση. Στο Α. Κώστας, Ν. Βρατσάλη (Επιμ.), Βιβλίο Περιλήψεων 1ου Διαδικτυακού Εκπαιδευτικού Συνεδρίου: Από τον 20ο στον 21ο αιώνα μέσα σε 15 ημέρες: Η απότομη μετάβαση της εκπαιδευτικής μας πραγματικότητας σε ψηφιακά περιβάλλοντα. Στάσεις – Αντιλήψεις – Σενάρια – Προοπτικές – Προτάσεις. (σσ. 38-39). Ερευνητική ομάδα Media Pedagogy του Εργαστηρίου Ψυχολογίας, Παιδαγωγικών Ερευνών και Μέσων στην Εκπαίδευση - ΠΜΣ «Επιστήμες της Αγωγής – Εκπαίδευση με Χρήση Νέων Τεχνολογιών», Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Κουτρομάνος, Γ., Κυριαζόπουλος, Ι., Σιβένας, Τ., Γεωργιάδης, Γ., & Λαμπρόπουλος, Γ. (2019). Έξυπνα γυαλιά στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση: Εξέταση των παραγόντων που επηρεάζουν τη χρήση τους από μαθητές και εκπαιδευτικούς. Στο Α. Τζιμογιάννης, & Π. Τσιωτάκης (Επιμ.), Βιβλίο Περιλήψεων 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου: Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι και Ηλεκτρονική Μάθηση (σ. 44). Κόρινθος: Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου & Ελληνική Επιστημονική Ένωση ΤΠΕ στην Εκπαίδευση.

Μπουντέκας, Κ., & Κουτρομάνος, Γ. (2019). Ανάπτυξη και αξιολόγηση εφαρμογής Επαυξημένης Πραγματικότητας για τη διδασκαλία της Ιστορίας σε αρχαιολογικό χώρο. Στο Α. Τζιμογιάννης, & Π. Τσιωτάκης (Επιμ.), Βιβλίο Περιλήψεων 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου: Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι και Ηλεκτρονική Μάθηση (σ. 9). Κόρινθος: Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου & Ελληνική Επιστημονική Ένωση ΤΠΕ στην Εκπαίδευση.