Publications Ι

IV.          Συγγραφικό έργο

Η σχετική εργογραφία παρατίθεται παρακάτω σε 6 ενότητες, ενώ πρόσθετες πληροφορίες υπάρχουν στις  σχετ. ιστοσελίδες. (δείτε εδώ ή εδώ ή εδώ)

Α΄.  Εργογραφία η οποία αναφέρεται κυρίως στα Πρόσωπα με Αναπηρία.
Β΄.  Εργογραφία η οποία αναφέρεται: 
i. στον Αλλοδαπό Μαθητικό Πληθυσμό, ii. τους Μαθητές που αρχίζουν τον σχολικό τους βίο πεντέμισι ετών και iii. την Μεθοδολογία Επιστημονικής Έρευνας.
Γ΄.  Αρθρογραφία στην εφημερίδα τού ΕΚΠΑ και στον δικτυακό τόπο  
https://meallamatia.gr/
Δ΄.  Άρθρα, Διαλέξεις, Εισηγήσεις,
Εκπομπές, Ομιλίες, Παραγωγές, Συμμετοχές,  Χαιρετισμοί                
Ε΄.  Συντονισμοί, Παρουσιάσεις, Ορκωμοσίες, Αναγορεύσεις
ΣΤ΄.  Αναρτήσεις άρθρων κ.ά. στο Διαδίκτυο

Α΄.  Εργογραφία η οποία αναφέρεται κυρίως στα Πρόσωπα με Αναπηρία (περιλαμβάνονται και σχετικά  άρθρα, εισηγήσεις και διαλέξεις)


1.   
Επαγγελματικές μovoγραφίες και σταθμίσεις βαθμoλoγιώv κριτηρίωv (tests) που πραγματοποίησε για λογαριασμό τού ΟΑΕΔ, στο πλαίσιο της εκπαίδευσής του ως Συμβούλου Επαγγελματικού Πρoσαvατoλισμoύ (1973).

2.    Μελέτη οικονομική- στατιστική με περιεχόμενο κoιvωvικo-ασφαλιστικό, η οποία  εκπονήθηκε με εντολή τού τότε υφυπουργού Κoιvωvικώv Υπηρεσιών (1978).

3.    Έκθεση (υπεβλήθη στο Υ.Υ.Π.κ.Κ.Α.) για δύο Ολλανδικά Κέντρα Αποκατάστασης και Επαγγελματικού Πρoσαvατoλισμoύ καθώς και για την Έκθεση ΄΄REHA 85΄΄ στο Dusseldorf, τα οποία επισκέφθηκε για να παρακολουθήσει την πορεία Αποκατάστασης, Επαγγ/κoύ Πρoσαvατoλισμoύ και Επαγγ/κής Κατάρτισης ΑμεΑ και να ενημερωθεί για τα τεχνικά βοηθήματα (1985).

4.     Δελλασούδας Λ.  ΄Κοινοτική εκπαιδευτική πολιτική και προοπτικές για την κοινωνική ένταξη των ΑμεΑ΄΄. Εισήγηση στο Σεμινάριο του Παιδαγωγικού Ivστιτoύτoυ τού Λυκείου Βάσκα: Η Ελληνική Εκπαίδευση στα Κoιvoτικό Πλαίσιο. Ανάτυπο από τα Πρακτ. τού Σεμιναρίου, Αθήνα 1989, σ. 141 - 162.

5.     Συμμετοχή στη δημοσιευμένη έρευνα του καθηγητή Αvτ. Δαvασσή-Αφεντάκη: "Οι Εξωσχολικοί παράγοντες και η σχολική επίδοση των μαθητών Μέσης Εκπαίδευσης", τεύχη Α΄ και Β΄ 1983, τόμοι Α' και Β' 1985,1986,1988. (δείτε εδώ).

6.
     Στάθμιση του κριτηρίου τού RAVEN ΄΄Standard progressive matrices΄΄ σε δείγμα 2.733 μαθητών των δύο τελευταίων τάξεων της  Β-βάθμιας Εκπαίδευσης στο πλαίσιο της έρευνας με α.α. 5 (1983), τόμ. Β', σ. 35).  (δείτε εδώ).

7.     Dellassoudas, L. ΄΄Le cheminement de l'orientation professionnelle des personnes handicapées. Une expérience faite dans le milieu suisse. Athènes 1991.΄΄ Έκθεση προς το Συμβούλιο της Ευρώπης, σ. 35. (δείτε εδώ).

8.     Δελλασούδας Λ. ΄΄Επαγγελματική κατάρτιση και προοπτικές για την κοινωνική ένταξη ατόμων με νοητική υστέρηση΄΄.  Εισήγηση στο 1o Διεθνές Συνέδριο με θέμα: ΄΄Το οδοιπορικό της επαγγελματικής και κoιvωvικής αποκατάστασης ατόμων με voητική υστέρηση΄΄, Αθήνα 3 - 6 Μαΐου 1991. [Στα πρακτικά τού Συνεδρίου, σε μία εκ των συνεδριάσεων του οποίου προήδρευσε περιλαμβάvovται και τα συμπεράσματα ομάδων εργασίας που λειτούργησαν στο πλαίσιο του Συνεδρίου. Το θέμα το οποίο απασχόλησε μία από τις ομάδες αυτές, της οποίας είχε την ευθύνη τού συvτovισμoύ, ήταν η ΄΄προστατευόμενη εργασία΄΄.

9.    Δελλασούδας Λ. (1989). ΄΄Κοινοτική κοινωνική πολιτική και ειδική επαγγελματική κατάρτιση. Προτάσεις ενόψει τού 1992΄΄.  Βιβλιοθ. Σ. Ν. Σαριπόλου, Αθήνα,1991, σ. 175. (δείτε περίληψη εδώ και την διατριβή εδώ)

10.    Δελλασούδας Λ. (1991). «Η πορεία τού επαγγελματικού προσανατολισμού των ΑμεΑ. Μια εμπειρία από τον ελβετικό χώρο». Στο ανθολόγιο ΄΄ΧΑΡΙΣ΄΄: Αφιέρωμα στον Καθηγητή Ν. Μελανίτη, Αθήνα: 1991) Πανεπιστήμιο Αθηνών, σ. 343-360. (δείτε το άρθρο εδώ και εδώ)


11.    Δελλασούδας Λ. (1991). «Απεικόνιση νοητικών διεργασιών και εκπαίδευση». Στο περιοδικό τού ΔΕΠ της Φιλοσοφικής Σχολής τού ΕΚΠΑ, ΄΄ΠΑΡΟΥΣΙΑ΄΄,  Ζ, σ. 235-251. (δείτε το άρθρο εδώ)

12.    Δελλασούδας Λ. (Επιμ.) (1999). Εκκλησία και άτομα με ειδικές ανάγκες. Πρακτικά Α' εκδήλωσης (Μάιος 1994) του ερευνητικού προγράμματος «Θρησκευτική Αγωγή και Κοινωνική Ένταξη ΑΜΕΑ». Αποστολική Διακονία τής Εκκλησίας τής Ελλάδος. (δείτε το βιβλίο εδώ και εδώ

13.    Δελλασούδας Λ.  «Ερευνητικός σχεδιασμός για την εφαρμογή νέων διδακτικών μεθόδων αρχαίας ελληνικής γλώσσας και γραμματείας» (σ. 215 – 241). Ανάτυπο του 8ου κεφ. στον τόμο: ΄΄Από τη μετάφραση στο πρωτότυπο. Συμβολή στην ανανέωση της διδασκαλίας των αρχαίων ελληνικών στη μέση εκπαίδευση΄΄ των Α. Βοσκού και Θ. Παπακωνσταντίνου, Αθήνα 1992. (δείτε εδώ και εδώ)

14.    Δελλασούδας Λ. «Η ειδική επαγγελματική κατάρτιση. Έρευνα για την επαγγελματική κατάρτιση ατόμων με ειδικές ανάγκες και προτάσεις αναβάθμισής της». Σειρά αυτοτελών δημοσιευμάτων περιοδικού ΄΄ΠΑΡΟΥΣΙΑ΄΄- Παράρτ. 26, Αθήνα 1992, Πανεπιστήμιο Αθηνών, σ. 256.

15.   Προγραμματισμένη παρέμβαση στη συζήτηση των ομάδων εργασίας που λειτούργησαν στο πλαίσιο ευρωπαϊκής διάσκεψης που οργανώθηκε στο Παρίσι από την A.F.A.S.E.R., την A.R.F.I.E. και το I.R.T.S.-Paris με θέμα: ΄΄Nouveaux modes de vie des personnes handicapées. La formation des professionnels΄΄.

16.   Δελλασούδας Λ. (1992). Ερευνητικός σχεδιασμός και μελέτη καιvoτoμικoύ ερευνητικού πρoγράμματoς κατάρτισης διδακτικού και τεχνικού προσωπικού στη διδακτική μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (δεν υλοποιήθηκε λόγω μη χρηματοδότησής του).

17.   Δελλασούδας Λ. (1992).΄΄Ενωμένη Ευρώπη και Εκπαίδευση. Μια πειραματική προσπάθεια για ένα νέο διδακτικό αντικείμενο στην εκπαίδευση΄΄. Ερευνητική πρόταση. Αθήνα 1992, σσ. 6.

18.  Συμμετοχή στον σχεδιασμό τού πειραματικού πρoγράμματoς κατάρτισης: i) Συμβούλων τού Συμβουλευτικού Κέντρου τού ΕΚΠΑ και ii) Διερμηνέων Νοηματικής Γλώσσας.

19.  Δελλασούδας Λ.  "Ειδική Επαγγελματική κατάρτιση. Προτάσεις για την αναβάθμισή της". Εισήγηση στο διεπιστημονικό συμπόσιο με θέμα: "Άτομα με ειδικές ανάγκες: σύγχρονες κατευθύνσεις και απόψεις σε προβλήματα πρόληψης, παρέμβασης, αντιμετώπισης". Διοργάνωση Παιδαγωγικών Τμημάτων Πανεπιστημίου Αιγαίου (Ρόδος 8-10 Μαΐου 1992), έκδ. πρακτ. 1994, τόμ. Α΄, σ. 206 - 222.

20.  Δελλασούδας Λ.  ΄΄Η συμβολή του εκπαιδευτικού στη διαδικασία κοινωνικής ενσωμάτωσης των ΑΜΕΑ΄΄, Αθήνα 1993. Εισήγηση στο 2ο τετραήμερο επιμορφωτικό Σεμινάριο που οργάνωσε η εκπαιδευτική κοινότητα Κυπαρισσίας (5-8 Μαΐου 1993) με θέμα: ΄΄Προς μια αποτελεσματική παιδαγωγική στο σχολείο του σήμερα για το αύριο΄΄.

21.  Δελλασούδας Λ.   “Προϋποθέσεις για την επιτυχία τού έργου τής Ειδικής Επαγγελματικής Κατάρτισης”. Εισήγηση στην ημερίδα: ‘’Παιδί με ειδικές ανάγκες - εκπαίδευση, κοινωνική ένταξη, επαγγελματική αποκατάσταση,’’ που διοργάνωσε ο Σύλλογος Ιδιοκτητών Φροντιστηρίων Ξένων Γλωσσών Φθιώτιδας (Λαμία, 5 Ιουνίου 1993).

22.  Δελλασούδας Λ. "Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και προτάσεις για την εφαρμογή της στην Ελλάδα".

α) Εισήγηση στο Ευρωπαϊκό Συμπόσιο, το οποίο διοργάνωσε το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο με θέμα: "Η ανοικτή και εξ αποστάσεως μάθηση ως εργαλείο για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και την εκπαίδευση των μαθητών: πρόκληση για το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα" (Αθήνα 21-23 Ιουνίου 1995), έκδ. Πρακτικών 1996, σ. 77-85. (δείτε εδώ και εδώ)

β) Άρθρο στο περιοδικό ΄΄Πειραϊκή Εκκλησία΄΄, Οκτ., Νοέμ. 2001, Πειραιάς, σελ. 40-44 και 40-41.

23.  "Quality of life for disabled people. A proposal for a measuring model". Εισήγηση στο: 2nd European Conference on Quality of Life for People with Special Needs: Good Practices, που πραγματοποιήθηκε στη Φινλανδία-Porvoo, 22-26 Νοεμβρίου 1995, σσ. 10. (δείτε εδώ σ.12-13 και εδώ κεφ. 22, σ. 359-408).

24.  Δελλασούδας Λ.  Συμμετοχή με εισηγήσεις, παρεμβάσεις, ένταξη σε ομάδες  για τις εντός και εκτός Ελλάδος εκδηλώσεις τού προγράμματος της Ε.Ε. HELIOS I (δείτε εδώ) και HELIOS II και τις εκτός Ελλάδος συναντήσεις και επισκέψεις τής ΄΄Θεματικής ομάδας 13-Τομέας Λειτουργικής Αποκατάστασης-‘’  στην οποία συμμετείχε ως μέλος. Βλ.: ΄΄Functional Rehabilitation. Preparing the return to professional life΄΄. ΄΄Co-ordination between functional re-education and rehabilitation centers, vocational training and job-seeking organisations and facilities to aid social integration΄΄. Έκδ. της υπόψη ομάδας. Γαλλία 1996, σσ. 55. Επιμελητής έκδοσης F. Gayet.

25.  Δελλασούδας Λ. (1997). Εκκλησία και κοινωνική ένταξη ατόμων με ειδικές ανάγκες. Έρευνα για την υπάρχουσα δράση και τις προτάσεις ανάπτυξής της, Αθήνα: ΕΚΠΑ, σσ. 167). (δείτε το βιβλίο εδώ)

26.  Δελλασούδας Λ. (Επιστημονικός Υπεύθυνος). Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγ/κής Κατάρτισης. Έργο: ΄΄Μελέτη, Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Προγραμμάτων Σ.Ε.Π. σε επίπεδο Σχολικής Μονάδας και Κέντρου Σ.Ε.Π. για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες και Άτομα Κοινωνικώς Αποκλεισμένα΄΄. Ενέργεια 1.1.Ε.: Επαγγελματικός Προσανατολισμός.

τ. Α'. ΄΄ Σχολικός και επαγγελματικός προσανατολισμός ατόμων με ειδικές ανάγκες. Πρακτικές εφαρμογές στην Ελβετία και τη Γαλλία΄΄, σσ. 264 (δείτε εδώ).

τ. Β'. ΄΄Σχολικός και επαγγελματικός προσανατολισμός για άτομα με ειδικές ανάγκες: Έρευνα για την ελληνική πραγματικότητα: Οδηγός΄΄ , σσ. 139 + παραρτήματα.(δείτε εδώ)

τ. Γ΄. ΄΄Σχολικός και επαγγελματικός προσανατολισμός για άτομα με ειδικές ανάγκες: i) Βιβλιογραφικός κατάλογος με τίτλους και ii) Βιβλιογραφικός κατάλογος με τίτλους και λέξεις κλειδιά΄΄, σσ. 97. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Αθήνα 2000. (δείτε εδώ)

27.  Δελλασούδας Λ.

α) ΄΄Σχολικός και Επαγγελματικός Προσανατολισμός Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες ή Σχολικός και Επαγγελματικός Προσανατολισμός γενικώς΄΄;  Εισήγηση στο πανελλήνιο συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού με θέμα: ΄΄Διαφορετικότητα και ισότητα στον 21ο αιώνα και ο ρόλος της Συμβουλευτικής΄΄, Αθήνα 2-3 Δεκεμβρίου 2000. Πρακτικά: Επιθεώρηση Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού, τεύχ. 58-59 σ. 239 – 250. (δείτε εδώ)

β) "Προϋποθέσεις οργάνωσης και λειτουργίας Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης Α.Μ.Α.": Εισήγηση στην ημερίδα με θέμα: “Η εκπαίδευση των Α.Μ.Α.- Η εργασιακή τους ένταξη στο προστατευμένο εργαστήριο”, την οποία διοργάνωσε ο Σύλλογος Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων Α.Μ.Α.: “Π. Γ. Γαβαλάς” με τη συμπαράσταση της Ι. Μητροπόλεως Πειραιώς (Πειραιάς 31 Μαΐου 1997).

28.  Dellassoudas, L. G. (2000). Έρευνα: «Church and social integration of disabled people». The Greek Orthodox Theological Review, 45 (1-4), σ. 597-627. (δείτε το άρθρο εδώ)

29. Δελλασούδας Λ. ΄΄Εκκλησία και κοινωνική ένταξη AMEA΄΄. Άρθρο στο Περιοδικό ΄΄Εφημέριος΄΄, τχ. 10, Οκτώβριος 2001, και στον τόμο της Εκκλησίας της Ελλάδος: ΄΄Η μαρτυρία της αγάπης-Το φιλανθρωπικό και κοινωνικό έργο της Εκκλησίας της Ελλάδος΄΄, Αθήνα 2001) .

30.  Dellassoudas, L. G. (2001). «Church and social integration of disabled people». Major Research Paper in Panorama, International Journal of Comparative Religious Education and Values, vol. 13/ no 1), Germany, σ. 109-133. (δείτε το άρθρο εδώ)

31.  Δελλασούδας Λ. (2001). ΄΄Κριτήρια προσδιορισμού της Ποιότητας Ζωής  των Νοητικά Υστερούντων Ατόμων τής  Τρίτης Ηλικίας΄΄. Εισήγηση στο ΄΄Πανευρωπαϊκό Συνέδριο΄: «Άτομα με νοητική υστέρηση και γήρας» (Εστία Ειδικής Αγωγής,  Αθήνα, Μάιος 2001). (δείτε εδώ)

32.
 Δελλασούδας Λ. (2002). ΄΄Προβλήματα  επαγγελματικού προσανατολισμού Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες΄΄. Συνεργασία (18ο κεφάλαιο), στο έργο τού Μ. Κασσωτάκη:΄΄Συμβουλευτική και επαγγελματικός προσανατολισμός΄΄. Τυπωθήτω/Δαρδανός, Αθήνα 2003.

33.  Προώθηση νέων μορφών απασχόλησης για τα ΑμεΑ. Εισήγηση στο Διεθνές Συνέδριο του Τομέα Παιδαγωγικής του ΦΠΨ (ΜΑΤ 23.01.2004). (δείτε εδώ και εδώ)

34.  Δελλασούδας Λ. (2005). Φιλανθρωπική και πνευματική διακονία τής Εκκλησίας και κοινωνική ένταξη ατόμων με ειδικές ανάγκες. Αποτελέσματα έρευνας για τη δράση των ορθόδοξων χριστιανικών εκκλησιών. Αθήνα, Πανεπιστήμιο Αθηνών. (σ. 199). (δείτε το βιβλίο εδώ) ,  αποστολή εδώ

35.  Δελλασούδας Λ. (20052). Εισαγωγή στην Ειδική Παιδαγωγική, τόμ. Α', Σχολική ένταξη μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, Αθήνα, έκδ. του ιδίου, σ. 515 (περιεχόμενα)

36.  Δελλασούδας Λ. (2005). Εισαγωγή στην Ειδική Παιδαγωγική, τόμ. Β', Διδακτική μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, Αθήνα, έκδ. του ιδίου, σ. 419) (περιεχόμενα)

37.  Δελλασούδας Λ. (2004). Εισαγωγή στην Ειδική Παιδαγωγική, τόμ. Γ', Σχολικός και επαγγελματικός προσανατολισμός ατόμων με αναπηρία, Αθήνα, έκδ. του ιδίου, σ. 347). (περιεχόμενα)

38.  Δελλασούδας Λ. (2006). Εισαγωγή στην Ειδική Παιδαγωγική, τόμ. Δ', Ποιότητα ζωής ατόμων με αναπηρία: Δείκτης κοινωνικής ένταξης και ενσωμάτωσης, Αθήνα,  έκδ. του ιδίου, σ. 538. (περιεχόμενα)

39.  ΄΄Συνιστώσες και  προεκτάσεις τής Ποιότητας Ζωής των Ατόμων με αναπηρία΄΄Ομιλία κατά την εναρκτήρια τελετή  τού 2ου Συνεδρίου τής Α΄ Ω.Ρ.Λ. Κλινικής τού Ε.Κ.Π.Α. με θέμα: «Εξελίξεις στην Ωτορινολαρυγγολογία» (16.3.2007). [δείτε ομιλία εδώ]

40.  «Η αξιολόγηση στον τομέα τού Επαγγελματικού προσανατολισμού και της επαγγελματικής ένταξης προσώπων με αναπηρία: Έννοια, μέσα, προϋποθέσεις». Εισήγηση στην Ημερίδα με θέμα: «Η αξιολόγηση στην Επαγγελματική Συμβουλευτική: Εργαλεία και μετρήσεις», Φιλοσοφική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών, Αθήνα 25.6.2007. (δείτε εδώ)

41.  Δελλασούδας Λ. (2007). "Ποιότητα ζωής των ατόμων με αναπηρία: προβλήματα και προϋποθέσεις ερευνητικού σχεδιασμού ενός προτύπου μέτρησης".  Άρθρο στο: «Σύγχρονα παιδαγωγικά και εκπαιδευτικά θέματα, Χαριστήριος τόμος στον ομότιμο καθηγητή Ιωάννη Σ. Μαρκαντώνη». Αθήνα, Gutenberg  2007.

42.  Δελλασούδας Λ.(2007). ΄΄Ποιότητα Ζωής Προσώπων με Αναπηρία: Νέα προσέγγιση  ή διαρκές έλλειμμα;΄΄Εισήγηση στην Επιστημονική Διημερίδα: «Ποιότητα Ζωής Προσώπων με Αναπηρία: Η συμβολή της εκπαίδευσης. Προβλήματα και προοπτικές». Διοργάνωση: ΚΕΣΕΚΕ, 11-12 Μαΐου 2007, Φιλοσοφική Σχολή ΕΚΠΑ. (δείτε εδώ).

43.  Δελλασούδας Λ. (2007). ΄΄Αξιολόγηση της Ποιότητας Ζωής Προσώπων με Νοητική Υστέρηση’’  Χαιρετισμός στο Ευρωπαϊκό Συνέδριο με θέμα  «Το άτομο με νοητική υστέρηση ενεργός πολίτης στην Ευρωπαϊκή Ένωση», με άξονα την διαφημιστική καμπάνια «Συνταξιδιώτες έχουμε το ίδιο δικαίωμα στη ζωή» (Εστία Ειδικής Αγωγής 4.12.2007). ( δείτε εδώ)

44.  Δελλασούδας Λ. «Η έννοια της ποιότητας στην επαγγελματική κατάρτιση και την επαγγελματική ένταξη των Προσώπων με νοητική υστέρηση». Εισήγηση στη διημερίδα με θέμα: ΄΄Κατάρτιση, επαγγελματική ένταξη  και συνοδευτικές υπηρεσίες για άτομα με νοητική υστέρηση. Η ελληνική πραγματικότητα΄΄ Διοργάνωση: Εργαστήρι Ειδικής Αγωγής ΄΄ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ΄΄, Αθήνα 30-31 Μαΐου 2008. (δείτε εδώ και εδώ).

45.  3ο Διεθνές συνέδριο «Άτομα με αναπηρία και ΜΜΕ». Συντονισμός – Παρουσίαση της Θεματικής Ενότητας «Παραολυμπιακοί Αγώνες και ΜΜΕ: Από την Αθήνα στο Πεκίνο» (2008). [δείτε πρακτικά]

46.  O αθλητισμός των προσώπων με αναπηρία (ΠΜΑ). Άρθρο:

α) στο ΄΄ΤΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ΄΄ ( Α.Φ. 132 [15/10/08]). (δείτε εδώ)

β) στο ΄΄ΤΟ ΠΑΡΟΝ της Κυριακής΄΄ ΄΄Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ ΤΟΥ ΠΕΚΙΝΟΥ΄΄ (7.9.2008) (δείτε εδώ)

γ) ΄΄Η παιδαγωγική αξία του επιτεύγματος των Ολυμπιονικών ΑμεΑ΄΄.  Ομιλία στην τιμητική εκδήλωση για τους Ολυμπιονίκες ΑΜΕΑ, την οποία  διοργάνωσαν ο Σύλλογος Γονέων Κηδεμόνων και Φίλων ΑμεΑ ΄΄ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΑΒΑΛΑΣ΄΄ σε συνεργασία με τον ΟΛΠ και το Εργατικό Κέντρο Πειραιά (30 Μαΐου 1998). (δείτε εδώ).

47.  Δελλασούδας Λ.  "Παράμετροι ορθής πρακτικής στον τομέα τής απασχόλησης". (δείτε εισήγηση εδώ). Εισήγηση στην Ημερίδα τής Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ.ά. (2009). «Θετικά μέτρα δράσης για την καταπολέμηση της διάκρισης που υφίστανται τα άτομα με αναπηρία στον τομέα τής απασχόλησης» ( progress VP/2008/005/ 19.10.2009 [βλ. εδώ και εδώ]).

48.  Δελλασούδας Λ. ΄΄Προγράμματα Κοινωνικοποίησης και Ποιότητα Ζωής΄΄. Εισήγηση στην «Ημερίδα Κοινωνικής Ευαισθητοποίησης και Ενημέρωσης Ανατολικής Αττικής τού Κέντρου Ειδικών Ατόμων  η ΄΄ΧΑΡΑ΄΄» (Δήμος Γέρακα, 25 Απριλίου 2010) με θέμα : «Προγράμματα Κοινωνικοποίησης Ατόμων με Αναπηρία». (δείτε εδώ και εδώ)

49.  Δελλασούδας  Λ. (2010).

α) Συμμετοχή στο Πρόγραμμα που διοργάνωσε η : «Η Αμφινόμη ΄΄Μια Περιοδεία για το Σύνδρομο Down΄΄ μέλος τού Συλλόγου Ηλιαχτίδα ΄΄Ένωση Γονέων και Φίλων Ατόμων με Σύνδρομο Down΄΄ […] σε συνεργασία με την Εθνική Υπηρεσία Προγραμμάτων Ε.Ε. Νέα Γενιά σε Δράση και Eurodesk, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Εκπαίδευσης και πολιτισμού και περισσότερους από 15 τοπικούς Συλλόγους και φορείς… σε όλη την  Ελλάδα». (δείτε εδώ).

β) Η ομιλία στη Λάρισα  (16.4.2010): ΣΕΠ και ΜΟΡΦΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ. ( δείτε εδώ).

50.  Δελλασούδας Λ., Κατσανδρή Κ., Κόκκινος Θ. (2010). Αποτελέσματα έρευνας: ΄΄Αντιλήψεις φοιτητών, -τριών για τη σχολική ένταξη των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες΄΄. Ανακοίνωση στο  5ο Πανελλήνιο Συνέδριο της ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ. µε θέμα «Μαθαίνω πώς να μαθαίνω», 7-9 Μαΐου 2010. (δείτε εδώ)

51.  Δελλασούδας Λ. (2006/2011). ΄΄Τα γνωστικά αντικείμενα παιδεύουν.  Το παράδειγμα και η έμπρακτη συμβολή εκ-παιδεύουν. Τελικά, ποιος και πώς μπορεί να διδάξει σήμερα περιβαλλοντική και, γενικότερα, κοινωνική συνείδηση΄΄; Άρθρο στον αφιερωματικό Τόμο: «Η Χάρη θέλει Αντίχαρη», προς τιμήν τού ομότιμου  καθηγητή Αντωνίου Δανασσή-Αφεντάκη, Αθήνα: ΕΚΠΑ, Τμήμα ΦΠΨ, Τομέας Παιδαγωγικής. (δείτε το άρθρο εδώ)

52.  Παρουσίαση βιβλίου αρχ. π. Γεωργίου Τριανταφυλλίδη ΄΄Ελληνική Γλώσσα Νευμάτων΄΄. Φιλολογικός Σύλλογος ΄΄ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ΄΄(24.1.2011)

53.  Δελλασούδας  Λ.  Πρόσωπα με Αναπηρία: Ισότητα – Περιβάλλον – Ποιότητα ζωής.

α) Διάλεξη (Κεντρικό ΕΚΠΑ,11.4.2011) στο πλαίσιο των εκδηλώσεων που διοργανώνει το Σώμα Ομοτίμων Καθηγητών ΕΚΠΑ  (δείτε εισήγηση εδώ).
β) Διάλεξη στο Σύγχρονο Λαϊκό Πανεπιστήμιο (Συ.Λα.Π.) Δήμου Νέας Σμύρνης (20.11.13)] (δείτε σχετ. εδώ και αντίστοιχη διάλεξη παραπάνω)

54.  Δελλασούδας  Λ. «Σχολικός και επαγγελματικός προσανατολισμός και επαγγελματική ένταξη προσώπων με αναπηρία». Διάλεξη (Κεντρικό ΕΚΠΑ, 7.5.2012) στο πλαίσιο των εκδηλώσεων που διοργανώνει το Σώμα Ομοτίμων Καθηγητών τού ΕΚΠΑ  (δείτε εισήγηση εδώ).

55.  Προβληματισμός για τον εμπαιγμό που υφίστανται οι τυφλοί (26.2.13) (δείτε εδώ.).

56.  Δελλασούδας Λ. (2006/2013). Η συμβολή τής Θρησκευτικής Αγωγής στην κοινωνική ένταξη Προσώπων με αναπηρία. Αναλύοντας το περιεχόμενο των διδακτικών εγχειριδίων των Θρησκευτικών. (προς δημοσίευση)

57.  «Προαγωγή Υγείας ἢ προαγωγή Αναπηρίας»; Εισήγηση στην διημερίδα  «Η κοινωνική αλληλεγγύη στις ημέρες μας». Διοργάνωση: «ΕΠΑΛΞΕΙΣ» σε συνεργασία με την Πανελλήνια Ένωση Τυφλών (14 - 15 Μαΐου 2016) (δείτε εδώ και εδώ).

58.  Χαιρετισμός στην ΄΄θεσμική΄΄ εκδήλωση ΄΄προς τιμή των ηρωίδων μητέρων των Παραολυμπιονικών του  2016, Διοργάνωση:  ΄΄ Σύνδεσμος Γυναικών Θεσσαλονίκης Μακεδονίας εν Αθήναις’’(24.5.17). (δείτε εδώ και εδώ.

59.  Προσεγγίζοντας τα μηνύματα των Παραολυμπιακών Αγώνων (2018)
(Μέρος 1ο),  (Μέρος 2ο),  (Μέρος 3ο)

60.  «Κοινωνική ένταξη Προσώπων με αναπηρία: Προϋποθέσεις και εναλλακτικές προτάσεις» (3.04.2019). Διάλεξη στο ΛΑΪΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ του  Φ.Σ. ΄΄ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ΄΄. (δείτε εδώ).

61.  Τα  κοινωνικά μηνύματα των Παραολυμπιακών αγώνων. Ο αθλητισμός ως παράγων κοινωνικής αγωγής: 

α)  Ομιλία   (Στέγη Γραμμάτων Κωστής Παλαμάς, Πάτρα [3.9.19]). ( δείτε εδώ )

β) Άρθρο στο επίσημο περιοδικό τής  Εκκλησίας της Κύπρου ΄΄ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΡΝΑΒΑΣ΄΄ [2020] (δείτε εδώ και εδώ)

62.  «Παράγοντες που διαμορφώνουν την Ποιότητα Ζωής των Προσώπων με Αναπηρία». Άρθρο στο περιοδικό ΄΄Δρόμοι Ψυχής΄΄ (Μ.-Ι.-Ι. 2020,  ΤΕΧ. 68). (δείτε εδώ)

63.  «Η συμβολή της Τεχνολογίας στην Ποιότητα Ζωής των Προσώπων με Αναπηρία». Άρθρο [2020]. (δείτε εδώ)

64.  «Μηνύματα Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων. Ομοιότητες και διαφορές»: Άρθρο (27, 28.9.21). (δείτε άρθρο εδώ ή εδώ)