Publications Ι

Συγγραφικό έργο

 Το κυρίως συγγραφικό έργο του αποτελεί μία προσπάθεια ολοκληρωμένης αντιμετώπισης τής κοινωνικής ένταξης και ενσωμάτωσης με ποιότητα ζωής των ΠμΑ και γενικότερα των ΚΕΟ και  αναφέρεται στις ενέργειες που αρχίζουν από την πρόληψη και φθάνουν στα ζητήματα τής ώριμης ηλικίας.

 Επίσης ένα σημαντικό μέρος τής λοιπής εργογραφίας  αφορά:

(α) στη σχολική ένταξη του αλλοδαπού μαθητικού πληθυσμού,
(β) στη συμβολή τής πνευματικής και φιλανθρωπικής διακονίας για την κοινωνική ένταξη και ενσωμάτωση των Π.μ.Α και των ΚΕΟ καθώς και
(γ) στη χρονολογική ηλικία έναρξης του σχολικού βίου.

  Σε όλα τα έργα του περιγράφονται σύγχρονες θεωρητικές προσεγγίσεις και εφαρμοσμένες πρακτικές - τής θρησκευτικής αγωγής συμπεριλαμβανομένης- για την ποιοτική/λειτουργική σχολική, επαγγελματική, οικονομική και κοινωνική ένταξη-ενσωμάτωση των υπόψη ομάδων.

Η σχετική εργογραφία παρατίθεται παρακάτω σε 5 ενότητες, ενώ αντίστοιχες πληροφορίες υπάρχουν και στις ιστοσελίδες www.biblionet.gr, www.apostoliki-diakonia.com.gr:

Α΄.  Εργογραφία η οποία  αφορά στα Πρόσωπα με Αναπηρία.
Β΄.
 Εργογραφία η οποία αφορά στον αλλοδαπό μαθητικό πληθυσμό και τους μαθητές που αρχίζουν τον σχολικό τους βίο πεντέμισι ετών. 
Γ΄.
 Αρθρογραφία στην εφημερίδα τού ΕΚΠΑ
Δ΄.
  Εισηγήσεις,  διαλέξεις, παραγωγές,  λοιπή αρθρογραφία
Ε΄.
 Συντονισμοί, παρουσιάσεις

Α΄.  Η εργογραφία, η οποία  αφορά στα Πρόσωπα με Αναπηρία, είναι κυρίως η  εξής: 

1.    Επαγγελματικές μονογραφίες και σταθμίσεις βαθμολογιών κριτηρίων (tests) πoυ πραγματοποιήθηκαν τo 1973 για λογαριασμό τoυ ΟΑΕΔ, στο πλαίσιο τής εκπαίδευσής τoυ ως Συμβούλου Επαγγελματικού Προσανατολισμού.
2.    Συμμετoχή στη δημoσιευμέvη έρευvα τoύ καθηγητή Αvτ. Δαvασσή-Αφεντάκη: "Εξωσχολικοί παράγovτες και σχολική επίδoση τωv μαθητώv Μέσης Εκπαίδευσης", τόμoι Α' και Β', Αθήvα 1988.
3.    Στάθμιση τού κριτηρίου τού Raven "Standard progressive matrices", η οποία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο τής έρευνας με ά.ά.2. Οι σχετικές κλίμακες, που δημιουργήθηκαν για τους μαθητές των δύο τελευταίων τάξεων τής Β/βάθμιας εκπαίδευσης (ανά μία για κάθε τάξη και φύλο), στηρίχθηκαν σε δείγμα 2.733 μαθητών των αντίστοιχων τάξεων.
4.    "Le cheminement de l'orientation professionnelle des personnes handicapées. Une expérience faite dans le milieu suisse", Athènes 1991. (σ. 35)
5.    Δελλασούδας, Λ. (1991). Κοινοτική κοινωνική πολιτική και ειδική επαγγελματική κατάρτιση. Προτάσεις ενόψει τού 1992, Αθήνα: Βιβλιοθ. Σ. Ν. Σαριπόλου. (σ. 175). (Δείτε περίληψη  σε μορφή pdf)
6.    Δελλασούδας, Λ. (1991). Η πορεία τού επαγγελματικού προσανατολισμού των Α.Μ.Α. Μια εμπειρία από τον ελβετικό χώρο. Στο ανθολόγιο ΧΑΡΙΣ: Αφιέρωμα στον Καθηγητή Ν. Μελανίτη, Αθήνα: Πανεπιστήμιο Αθηνών, σ. 343-360. (Δείτε το άρθρo σε μορφή pdf).
7.    Δελλασούδας, Λ. (1991). Απεικόνιση νοητικών διεργασιών και εκπαίδευση. Στο περιοδικό τού ΔΕΠ τής Φιλοσοφικής Σχολής τού Πανεπιστημίου  Αθηνών, “ΠΑΡΟΥΣΙΑ”, τόμ. 7, σ. 235-251 (Δείτε το άρθρο σε μορφή pdf).
8.    Δελλασούδας, Λ. (1992). Η ειδική επαγγελματική κατάρτιση. Σειρά αυτοτελών δημοσιευμάτων περιοδικού ΠΑΡΟΥΣΙΑ, Αθήνα: Πανεπιστήμιο Αθηνών. (σ. 255)
9.    "Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα τής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και προτάσεις για την εφαρμογή της στην Ελλάδα". Εισήγηση στο Ευρωπαϊκό Συμπόσιο, το οποίο διοργάνωσε το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο με θέμα: "Η ανοικτή και εξ αποστάσεως μάθηση ως εργαλείο για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και την εκπαίδευση των μαθητών: πρόκληση για το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα" (Αθήνα 21-23 Ιουνίου 1995), έκδ. Πρακτικών 1996, σ. 77-85.

10. "Quality of life for disabled people. A proposal for a measuring model". Εισήγηση στο "2nd European Conference on Quality of Life for People with Special Needs: Good Practices", που πραγματοποιήθηκε στη Φινλανδία (Porvoo 22-26 Νοεμβρίου 1995). (σ. 10)
11. Δελλασούδας, Λ. (1997). Εκκλησία και κοινωνική ένταξη ατόμων με ειδικές ανάγκες. Έρευνα για την υπάρχουσα δράση και τις προτάσεις ανάπτυξής της , Αθήνα: Πανεπιστήμιο Αθηνών. (σ. 167). (Δείτε το βιβλίο σε μορφή pdf).
12. Δελλασούδας, Λ. (Επιμ.) (1999). Εκκλησία και άτομα με ειδικές ανάγκες. Πρακτικά Α' εκδήλωσης (Μάιος 1994) τού ερευνητικού προγράμματος «Θρησκευτική Αγωγή και Κοινωνική Ένταξη ΑΜΕΑ», Αθήνα: Αποστολική Διακονία τής Εκκλησίας τής Ελλάδος. (Δείτε το βιβλίο σε μορφή pdf).
13. Δελλασούδας, Λ. (2001). Σχολικός και επαγγελματικός προσανατολισμός ατόμων με ειδικές ανάγκες. Πρακτικές εφαρμογές στην Ελβετία και τη Γαλλία, Αθήνα: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. [ τόμ . Α' (σ. 264), τόμ. Β' (σ. 139), τόμ. Γ' (σ. 97)] (δείτε το link α.α.79)
14. Dellassoudas, L. G. (2000). Church and social integration of disabled people. The Greek Orthodox Theological Review, 45 (1-4), σ. 597-627. (Δείτε το άρθρο σε μορφή pdf).
15. Dellassoudas, L. G. (2001). Church and social integration of disabled people. Major Research Paper in Panorama, International Journal of Comparative Religious Education and Values, 13 (1), Germany , σ. 109-133. (Δείτε το άρθρο σε μορφή pdf).
16. Δελλασούδας, Λ. (2005). Φιλανθρωπική και πνευματική διακονία τής Εκκλησίας και κοινωνική ένταξη ατόμων με ειδικές ανάγκες. Αποτελέσματα έρευνας για τη δράση των ορθόδοξων χριστιανικών εκκλησιών, Αθήνα: Πανεπιστήμιο Αθηνών. (σ. 199). (Δείτε το βιβλίο σε μορφή pdf).
17. Δελλασούδας, Λ. (2005). Εισαγωγή στην Ειδική Παιδαγωγική, τόμ. Α', Σχολική ένταξη μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, Αθήνα: έκδ. τού ιδίου. (σ. 515). ISBN 960 - 630 - 385 - 3 (β' έκδοση βελτιωμένη και συμπληρωμένη) (περιεχόμενα)
18. Δελλασούδας, Λ. (2005). Εισαγωγή στην Ειδική Παιδαγωγική, τόμ. Β', Διδακτική μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, Αθήνα: έκδ. τού ιδίου. (σ. 419). ISBN 978 - 960 - 630 - 603 - 7 (περιεχόμενα)
19. Δελλασούδας, Λ. (2004). Εισαγωγή στην Ειδική Παιδαγωγική, τόμ. Γ', Σχολικός και επαγγελματικός προσανατολισμός ατόμων με αναπηρία, Αθήνα: έκδ. τού ιδίου. (σ. 347).ISBN 960 - 8028 - 20 - 5 (περιεχόμενα)
20. Δελλασούδας, Λ. (2006). Εισαγωγή στην Ειδική Παιδαγωγική, τόμ. Δ', Ποιότητα ζωής ατόμων με αναπηρία: Δείκτης κοινωνικής ένταξης και ενσωμάτωσης, Αθήνα: έκδ. τού ιδίου. (σ. 538). ISBN 960 - 631 - 159 - 7 (περιεχόμενα)
21. Δελλασούδας, Λ. (2006/2013). Η συμβολή τής Θρησκευτικής Αγωγής στην κοινωνική ένταξη Προσώπων με αναπηρία. Αναλύοντας το περιεχόμενο των διδακτικών εγχειριδίων των Θρησκευτικών. (προς δημοσίευση)
22. Δελλασούδας, Λ. (2006/2011). Τα γνωστικά αντικείμενα παιδεύουν.  Το παράδειγμα και η έμπρακτη συμβολή εκ-παιδεύουν. Τελικά, ποιος και πώς μπορεί να διδάξει σήμερα περιβαλλοντική και, γενικότερα, κοινωνική συνείδηση; Άρθρο στον αφιερωματικό Τόμο: «Η Χάρη θέλει Αντίχαρη», προς τιμήν τού ομότιμου  καθηγητή Αντωνίου Δανασσή-Αφεντάκη, Αθήνα: ΕΚΠΑ, Τμήμα ΦΠΨ, Τομέας Παιδαγωγικής (δείτε το άρθρο σε μορφή pdf)