ΑΠΟΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ: ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

Citation:

Σπέγγα, Αλεξάνδρα, Καμπερίδου, Ειρήνη, Πατσαντάρας, Νικόλαος, & Δανιά, Ασπασία. (2023). ΑΠΟΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ: ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ. Εισήγηση στο συνέδριο "Άσκηση, Υγεία, Αθλητισμός & Φυσική Αγωγή: Έρευνα και Προοπτικές στη Ψηφιακή Εποχή", 7o Συνέδριο ΣΕΦΑΑ, ΕΚΠΑ. Copy at http://www.tinyurl.com/2c5vubpm

Abstract:

Εισαγωγή: Tο διδακτικό αντικείμενο της Φυσικής Αγωγής στο σχολείο αποτελεί σημαντικό τομέα ενός πλήρους και σφαιρικού εκπαιδευτικού προγράμματος και, ταυτόχρονα, επιδρά θετικά στη δια βίου προαγωγή της καλής υγείας και ευεξίας των μαθητών και των μαθητριών. Ωστόσο, από την παγκόσμια βιβλιογραφία έχει τεκμηριωθεί η μικρότερη συμμετοχή των έφηβων μαθητριών στο μάθημα της ΦΑ σε σχέση με τους έφηβους μαθητές (1) και η μείωση αυτή παρατηρείται ήδη με την έναρξη της εφηβείας. Σκοπός της παρούσας εργασίας, η οποία αποτελεί μέρος μεταπτυχιακής έρευνας και διατριβής, είναι να διερευνήσει και να αναδείξει τους παράγοντες που επηρεάζουν θετικά ή αρνητικά τη συμμετοχή των μαθητριών Γ΄ Γυμνασίου στο διδακτικό αντικείμενο της Φυσικής Αγωγής, σύμφωνα με τις ίδιες τις μαθήτριες.

Μέθοδος: Στην έρευνα συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, δεκαεννέα μαθήτριες Γ΄ Γυμνασίου που φοίτησαν σε Γυμνάσιο της Ανατολικής Αττικής, κατά τα σχολικά έτη 2021-22 και 2022-23. Η συλλογή των δεδομένων πραγματοποιήθηκε μέσω συνεντεύξεων σε ομάδες εστιασμένης συζήτησης (focus groups). Σχηματίστηκαν τρεις ομάδες των πέντε μαθητριών και μία ομάδα των τεσσάρων. Πραγματοποιήθηκαν δύο συνεντεύξεις με κάθε ομάδα διάρκειας περίπου 30΄ η κάθε μία.

Αποτελέσματα: Οι παράγοντες που περιορίζουν ή αναστέλλουν τη συμμετοχή των έφηβων μαθητριών μπορεί να είναι ατομικοί (μεταβολή προτεραιοτήτων, έλλειψη δεξιοτήτων, ανταγωνιστικό κλίμα, εικόνα σώματος), κοινωνικοί [οικογένεια, φίλοι, συνομήλικοι/έμφυλα στερεότυπα (2)] ή περιβαλλοντικοί (είδος δραστηριοτήτων, αθλητικές εγκαταστάσεις, εκπαιδευτική πολιτική). Ως υποστηρικτικοί παράγοντες θεωρούνται (μεταξύ άλλων) η ποικιλία δραστηριοτήτων και η δυνατότητα επιλογής, η άσκηση με φίλους, η απουσία ανταγωνισμού.

Συζήτηση/Συμπεράσματα: Ο εντοπισμός και η ιεράρχηση των παραγόντων που επηρεάζουν θετικά ή αρνητικά τη συμμετοχή των έφηβων κοριτσιών στη Φυσική Αγωγή καθίσταται αναγκαίος και επιτακτικός προκειμένου να σχεδιαστούν κατάλληλες παρεμβάσεις για την αύξηση της συμμετοχής και την προώθηση της υγιούς ανάπτυξής τους.

 

Βιβλιογραφία

  1. Gruno, J., & Gibbons, S. L. (2021). Using discussion to inform action: Formative research on nature-based physical activity as a means of fostering relatedness for girls in physical and health education. European Physical Education Review27(4), 743-760.
  2. Καμπερίδου, Ε. (2012). Κοινωνικό Φύλο, Κοινωνικό Κεφάλαιο, Πολυπολιτισμικότητα και Αθλητισμός. Εκδόσεις Τελέθριο, Α. Πιπέρης & ΣΙΑ ΕΕ.