ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Citation:

Giovani, C., Kamberidou, I., & Patsantaras, N. (2018). ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ. In «Η κοινωνιολογία και ο δημόσιος ρόλος της στην εποχή της μεταμόρφωσης του κόσμου»: 6ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (ΕΚΕ) - HELLENIC SOCIOLOGICAL SOCIETY (HSS), March 28-31, 2018 Athens, Greece. presented at the 31 March, Athens Greece. Συνεδρία: ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (EKE). Copy at http://www.tinyurl.com/y76lytf8

Date Presented:

31 March

Abstract:

Η Φυσική αγωγή (ΦΑ), ως μάθημα στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση χαρακτηρίζεται από την ιδιαιτερότητά της , καθώς περιλαμβάνει την οργανωμένη και συστηματική κινητική δραστηριότητα των μαθητών/μαθητριών μέσα από βιωματικές και διαθεματικές προσεγγίσεις. Όπως επισημαίνεται από ένα σημαντικό αριθμό  ερευνητικών δεδομένων μέσα από το  παιχνίδι και τις αθλοπαιδιές καλλιεργούνται κοινωνικές δεξιότητες και σημαντικές κοινωνικές αξίες— όπως η δικαιοσύνη, το ομαδικό πνεύμα, η αλληλεγγύη, ο σεβασμός προς τον αντίπαλο και τους κανόνες—  που είναι απαραίτητες για μια ποιοτική κοινωνική συνύπαρξη. Η παρούσα μελέτη αποτελεί μέρος μιας εν εξελίξει ποιοτικής  έρευνας και εδράζεται σε μια ενδελεχή ανασκόπηση της σχετικής με αυτό το ζήτημα βιβλιογραφίας στο πλαίσιο της οποίας διαπιστώνεται, αφ’ ενός η σημαντικότητα της ΦΑ για την προετοιμασία σωματικά, ψυχικά και κοινωνικά ενεργών πολιτών και αφ’ ετέρου διαπιστώνεται ότι οι υλικοτεχνικές υποδομές και  ο χρόνος που διατίθεται στο σχολικό πρόγραμμα για το μάθημα της ΦΑ λειτουργούν αναντίστοιχα για την πραγμάτωση των πολύπλευρων  σκοπών που καλείται αυτή να εκπληρώσει. Συμπερασματικά και με βάση τα μέχρι τώρα ερευνητικά δεδομένα, προτείνεται η αναδιαμόρφωση του σχολικού προγράμματος σχετικά με το μάθημα της ΦΑ προκειμένου να μπορούν να εφαρμοστούν επιπλέον καινοτόμα προγράμματα και να επιτευχθεί ο απώτερος σκοπός της δια βίου άσκησης.