Εστία-Εστιάτορ. Μία Οινολογική Συνεστίαση (Μέρος Α’, Μέρος Β’) / Hospitality and Dining: Oenological (wine) Symposiums/Gatherings in Antiquity

Citation:

Καμπερίδου, Ειρήνη. (1995). Εστία-Εστιάτορ. Μία Οινολογική Συνεστίαση (Μέρος Α’, Μέρος Β’) / Hospitality and Dining: Oenological (wine) Symposiums/Gatherings in Antiquity. ΓΡΑΜΜΑ-GRAMMA, Griechische Zeitschrift fur Deutschland und Europa. Attika Press, Frankfurt, ΜΕΛΕΤΗ, τεύχος 26, σελ. 63-65., (τεύχος 26), και τεύχος 27, σελ. 71-76. [Estia-Estiator: Hospitality and Dining: Oenologica, (τεύχοι 26, 27), 63-76. ΓΡΑΜΜΑ-GRAMMA, Griechische Zeitschrift fur Deutschland und Europa. Attika Press, Frankfurt, ΜΕΛΕΤΗ, τεύχος 26, σελ. 63-65., (τεύχος 26), και τεύχος 27, σελ. 71-76. Copy at http://www.tinyurl.com/gt8x239

Abstract:

Για βιβλιογραφία ή παραπομπές/ When citing:

Καμπερίδου, Ειρήνη. (1995). Εστία-Εστιάτορ. Μία Οινολογική Συνεστίαση. ΓΡΑΜΜΑ-GRAMMA, Griechische Zeitschrift fur Deutschland und Europa. Attika Press, Frankfurt, ΜΕΛΕΤΗ, τεύχος 26, σελ. 63-65., (τεύχος 26), και τεύχος 27, σελ. 71-76.  [Estia-Estiator: Hospitality and Dining: Oenological (wine) Symposiums/Gatherings in Antiquity ( in two issues, 26 and 27]

Αναλυτικότερα, βλέπε επίσης,

Καμπερίδου, Ειρήνη (1995). Εστία-Εστιάτορ. Μία Οινολογική Συνεστίαση.  (Μέρος Α’). ΓΡΑΜΜΑ-GRAMMA, Griechische Zeitschrift fur Deutschland und Europa. Attika Press, Frankfurt, ΜΕΛΕΤΗ, τεύχος 26, 15 Ιουλ.-15 Αυγ. 1995, σελ.  63-65. (Google scholar)

Καμπερίδου, Ειρήνη (1995). Εστία-Εστιάτορ. Μία Οινολογική Συνεστίαση(Μέρος Β’).  ΓΡΑΜΜΑ-GRAMMA, Griechische Zeitschrift fur Deutschland und Europa. Attika Press, Frankfurt, ΜΕΛΕΤΗ,  τεύχος 27, 15 Αυγ.-15 Σεπτ. 1995: 71-76. (Google scholar)