Κοινωνικό φύλο - βιολογικό φύλο: Tο φύλο στον αθλητισμό και η ιστορικότητα του γυναικείου αποκλεισμού (Social gender- Biological gender: Gender in sports and the historici

Citation:

Kamberidou, I. (2010). Κοινωνικό φύλο - βιολογικό φύλο: Tο φύλο στον αθλητισμό και η ιστορικότητα του γυναικείου αποκλεισμού (Social gender- Biological gender: Gender in sports and the historici. Γυναίκα και Άθληση,, 7, 7-24. Έκδοση της Πανελλήνιας Ένωσης για την Προώθηση των Γυναικών στον Αθλητισμό …. Copy at http://www.tinyurl.com/27pteq4y

Abstract:

Καμπερίδου, Ειρήνη (2010). Κοινωνικό φύλο - βιολογικό φύλο: το φύλο στον αθλητισμό και η ιστορικότητα του γυναικείου αποκλεισμού. Γυναίκα και Άθληση, τόμος VII, 2009/2010, σελ. 7-24.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Σκοπός της εργασίας αυτής είναι να διερευνηθούν οι αιτίες που οδήγησαν στη σημερινή υπό-εκπροσώπηση των γυναικών όσον αφορά θέσεις διοικητικής ευθύνης στους αθλητικούς θεσμούς και να προταθούν στρατηγικές ενσωμάτωσης. Στην πρώτη ενότητα αναφέρονται οι θεωρητικές προσεγγίσεις για το φύλο (κοινωνικό φύλο – βιολογικό φύλο). Εξετάζετε το έμφυλο υποκείμενο (gender subject) καθώς και η έμφυλη ταυτότητα ως αποτέλεσμα συσχετισμού της βιολογικής διαφοράς με πολύπλοκες κοινωνικές διεργασίες. Το ενδιαφέρον επικεντρώνετε στην έμφυλη ουδετερότητα, που αφορά στην πρόσβαση και ενσωμάτωση του υποκειμένου επιμέρους κοινωνικές περιοχές όπως της πολιτικής, του αθλητισμού κ.τ.λ. Διαπιστώθηκε ότι ιδιαίτερα στο υψηλό αθλητισμό, σε αντίθεση με άλλες κοινωνικές περιοχές, δεν συναντάται ως δομικό συστατικό  μια έμφυλη ουδετερότητα. Στην δεύτερη ενότητα διερευνήθηκαν οι παράγοντες υπό-εκπροσώπησης στον αγωνιστικό αθλητισμό και στους αθλητικούς θεσμούς.  
  

Λέξεις κλειδιά: κοινωνικό φύλο, βιολογικό φύλο, έμφυλη ουδετερότητα, αθλητισμός, κοινωνική χειραφέτηση, εκδημοκρατισμός, αθλητικοί θεσμοί------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ABSTRACT: Women have come a long way since the 1952 Helsinki Games, where they represented only 10 percent of the Olympic athletes. At the 2008 Olympics in Beijing women represented approximately 43 percent of the total athlete delegation, up from 41 percent in the Athens 2004 Olympics. This does not mean that their biological make-up has changed. What has changed however are the socio-cultural perceptions pertaining to gender. On the other hand, women constitute an invisible minority in sport governing bodies today. This paper focuses on women’s underrepresentation in sport governing bodies and proposes strategies-practices of gender inclusion, including the democratization of sport institutions. The first part of thestudy examines current discussions on gender, gender neutrality, the gender subject and gender identity. In the new theoretical framework gender is being transformed from a static biological perception into a dynamic social category, affecting and changing identity, gender relations and the expectations of the social environment. Namely, in today’s postmodernist reality discussions on gender no longer focus exclusively on the biological gender (sex) as an analytical category, but on the social gender which formulates, defines and redefines identity, according to evolving socio-cultural interpretations. Although the biological gender is losing its primacy as an analytical category in most social spaces (i.e. there is no regulated gender classification system in the political arena, in sports, etc.), it is enforced by rules and regulations in competitive sports, and not only. It seems to extend into sport governing bodies as well. The second part of the study explores the interrelation of outdated social theories, ‘biologistic’ approaches and anachronistic gender- based ideologies that established gender stereotypes, hierarchies in sports that continue to apply today. Women are still under-reprsented in executive bodies of national and international sport organizations, federations and institutions, such as the IOC: there are only 14 women who represent 14.1% of the total of 113 IOC members. Consequently, a critical issue which needs to be addressed extensively, among others, is the democratization of the IOC structures since exclusions based on genetic characteristics are a contradiction to the value system of sport. 

Keywords: gender identity, gender neutrality, gender neutral, democratization of the IOC structures.  ............................................