Ο ΞΕΡΙΖΩΜΟΣ ΣΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΗΓΗΤΡΙΩΝ: «Η ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ» (1881-1922) ΚΑΙ «Η ΜΕΓΑΛΗ ΣΦΑΓΗ» ΤΟΥ 1896.

Citation:

Καμπερίδου, Ειρήνη. (2022). Ο ΞΕΡΙΖΩΜΟΣ ΣΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΗΓΗΤΡΙΩΝ: «Η ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ» (1881-1922) ΚΑΙ «Η ΜΕΓΑΛΗ ΣΦΑΓΗ» ΤΟΥ 1896.. In Εισήγηση στο συνέδριο «Ο ρόλος των γυναικών της καθ’ ημάς Ανατολής στην διαμόρφωση της σύγχρονης Ελληνικής κοινωνίας». ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ (ΣΕΕ). Copy at http://www.tinyurl.com/2novsefn
preview._prosehos.pdf2.32 MB

Abstract:

©      Καμπερίδου, Ειρήνη (2022). Ο ΞΕΡΙΖΩΜΟΣ ΣΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΗΓΗΤΡΙΩΝ: «Η ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ» (1881-1922)  ΚΑΙ  «Η ΜΕΓΑΛΗ ΣΦΑΓΗ» ΤΟΥ 1896. Εισήγηση στο συνέδριο του Συνδέσμου Ελληνίδων Επιστημόνων (ΣΕΕ): «Ο ρόλος των γυναικών της καθ’ ημάς Ανατολής στην διαμόρφωση της σύγχρονης Ελληνικής κοινωνίας» 24-25 Σεπτεμβρίου 2022, Αθήνα (υπό-δημοσίευση στο Βιβλίο Πρακτικών του ΣΕΕ μετά το συνέδριο).
----------------------------------------------------------------------------------------------

 

©      Kamberidou, Irene (2022). The UPROOTING IN THE EYES OF WOMEN TRAVELERS: “A terrible state of terrorism”, “a reign of terror” in Turkey (1889-1922) and “the wholesale murders”-“great massacre” –“wholesale slaughter” of the Armenians in Constantinople (1896). Upcoming presentation at the conference of the Association of Greek Women Scientists on   ‘the role of women from Asia Minor in the formation of modern Greek society’ Athens, Greece http://www.see1924.gr/  [under publication in Book of Proceedings after the conference)

 

Publisher's Version