Η Συριακή κρίση: Eκτίµηση της ανάλυσης των «νυκτερινών φώτων» (2014-2018).

Citation:

Μάζης Ιωάννης, Σιδηρόπουλος Γεώργιος, Σταθάκης Δημήτριος. Η Συριακή κρίση: Eκτίµηση της ανάλυσης των «νυκτερινών φώτων» (2014-2018). In: Η Χαρτογραφία των Κρίσεων. Θεσσαλονίκη: Χαρτογραφική Επιστημονική Εταιρεία Ελλάδας ; 2018. pp. 1-13.

Date Presented:

31 Οκτ.- 2 Νοε.

Abstract:

GR: Η Συριακή κρίση έχει  λάβει σηµαντικές διαστάσεις και έχει απασχολήσει εκτεταµένα τόσο την κοινή γνώµη όσο και την επιστηµονική κοινότητα. Όπως και σε αντίστοιχες περιπτώσεις συγκρούσεων, είναι δύσκολο να βρεθούν δεδοµένα που να περιγράφουν τις χωρο-χρονικές διαστάσεις της κρίσης. Κατά συνέπεια, γίνεται προσπάθεια να µελετηθεί η Συριακή κρίση µε βάση δορυφορικές εικόνες που είναι διαθέσιµες ως ανοικτά δεδοµένα για την εν λόγω περίοδο. Συγκεκριµένα, χρησιµοποιούνται δορυφορικές εικόνες νύκτας που καταγράφουν µε αρκετή ακρίβεια τις κοινωνικό-οικονοµικές επιπτώσεις στον χώρο. Από την ανάλυση των δορυφορικών εικόνων προκύπτουν οι επιπτώσεις της κρίσης διαχρονικά και χωρικά µε αρκετά συγκεκριµένο τρόπο. Κάτι που δύσκολα µπορεί να επιτευχθεί βάσει οποιασδήποτε άλλης πηγής πληροφοριών για τη συγκεκριµένη ή για παρόµοιες  πολεµικές συρράξεις.
 

ΕΝ: The Syrian crisis has gained significant attention both in the scientific community and in the general public. As in similar conflict cases, data that capture the spatio-temporal dimensions of the crisis are hard to find. Consequently, we attempt to study the Syrian conflict using satellite images, available as open domain data, for the relevant time period. In specific, night-light images that record sufficiently accurately the socioeconomic impacts, with a distinctive geographic dimension, are used. The impacts of the crisis are relieved in time and space quite specifically, based on the analysis of the imagery. This result is hard to be achieved based on any other information source in this particular or other similar war zones.