Νεωτερική Λαογραφία / Folklore in the Context of Modernity [ΜΦΛ05]

  • προπτυχιακές σπουδές / undergraduate studies
  • εξάμηνο / semester: 5ο χειμερινό / 5th winter
  • πιστωτικές μονάδες / credits: 4.5 [ΜΦΛ05]
  • διδασκαλία / teaching: Βασιλική Χρυσανθοπούλου / Vassiliki Chryssanthopoulou

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Βασικός σκοπός του μαθήματος είναι να παράσχει στους φοιτητές και τις φοιτήτριες εξειδικευμένες γνώσεις πάνω στη θεωρία, τη μεθοδολογία και τις σύγχρονες θεματικές του κλάδου της Νεωτερικής Λαογραφίας.

Θεματικές Ενότητες

Α. Θεωρητικά ζητήματα: Οι κλάδοι της Νεωτερικής και της Αστικής Λαογραφίας. Η λαογραφική έρευνα στον ελληνικό αστικό χώρο από την ίδρυση της επιστήμης της Λαογραφίας μέχρι σήμερα. Οι θεωρητικές απαρχές του κλάδου της Νεωτερικής Λαογραφίας κατά τη δεκαετία του 1960. Το έργο νεότερων λαογράφων. Η Νεωτερική Λαογραφία στην Ευρώπη και την Αμερική. Μεθοδολογία επιτόπιας έρευνας στον αστικό χώρο.

Β. Σύγχρονες θεματικές: Κοινωνικές δομές στην πόλη. Ο κύκλος του χρόνου: Η ενορία και οι θρησκευτικές εκδηλώσεις στον αστικό χώρο. Καθημερινότητα και αστικός χώρος: Ο δρόμος, η γειτονιά, η πλατεία, το πανηγύρι, η λαϊκή αγορά και το παζάρι. Κατανάλωση και καταστήματα. Επαγγελματική ζωή στην πόλη σήμερα. Σύγχρονες μορφές έντεχνου λαϊκού λόγου (αστικοί θρύλοι, φήμες και διαδόσεις). Οι έντυπες πηγές και η σημασία τους για τον σύγχρονο λαϊκό πολιτισμό (εφημερίδες, περιοδικά, αφίσες).

ENGLISH DESCRIPTION:

This course aims at providing students with specialized knowledge regarding the theory, methodology and study of contemporary topics of folklore.

The course comprises two units. The first unit deals with theoretical issues relating to contemporary and urban folklore. We will examine the beginnings of this orientation of folklore studies in the 1960s and the relevant production of folklorists in Greece and internationally. We will place emphasis on the ways in which fieldwork is conducted in urban areas.

The second unit deals with social structures and cultural forms in the city. We will examine topics such as everyday and religious life, and will look at various manifestations of culture in the street, the neighbourhood, the town square, festivals and open markets. We will also look at occupational life and patterns of consumption today. Moreover, we intend to examine contemporary genres of oral folklore, such as urban legends and rumours, and to investigate the role of print media, such as newspapers, magazines and posters.

Semester: 

Winter

Offered: 

2018