Ώρες Γραφείου / Office Hours

Ώρες Γραφείου
  • χειμερινό εξάμηνο 2019-2020: Τρίτη & Τετάρτη 13:00-16:00

Πανεπιστημιούπολη, 157 84 Ζωγράφου, Αθήνα, γραφείο 704,
τηλέφωνο: 210 7277737 (γρ.), ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: chryssanthopoulou@yahoo.co.uk

---------------------------------

Office Hours
  • winter semester 2019-2020: Tuesday & Wednesday 13:00-16:00

University Campus Zografou, 157 84 Zografou, Athens, Greece, office 704.
phone number: +30 210 7277737 (w.), email: chryssanthopoulou@yahoo.co.uk