Ώρες Γραφείου / Office Hours

Ώρες Γραφείου
  • εαρινό εξάμηνο 2018-2019: Πέμπτη 10:00-12:00

Πανεπιστημιούπολη, 157 84 Ζωγράφου, Αθήνα, γραφείο 704,
τηλέφωνο: 210 7277737 (γρ.), ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: chryssanthopoulou@yahoo.co.uk

---------------------------------

Office Hours
  • spring semester 2018-2019: Thursday 10:00-12:00

University Campus Zografou, 157 84 Zografou, Athens, Greece, office 704.
phone number: +30 210 7277737 (w.), email: chryssanthopoulou@yahoo.co.uk