Θέσεις Εργασίας ως Ερευνήτρια / Researcher Positions

Ερευνητικό Έργο στο πλαίσιο της εργασίας μου στο Τμήμα Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών

  • Επίκουρη Καθηγήτρια με γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνική Λαογραφία» (Νοέμβριος 2015 – Φεβρουάριος 2019 (ΦΕΚ 1136/9-11-2015, τεύχος Γ΄).
  • Λέκτορας με γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνική Λαογραφία» (ΦΕΚ διορισμού 1255/31-12-2010, τεύχος Γ΄) (Ιανουάριος 2011 – Νοέμβριος 2015).

Ερευνήτρια στο Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών (εν συντομία: Κέντρο Λαογραφίας ή Κ.Ε.Ε.Λ.)

  • Ερευνήτρια Γ΄ βαθμίδας με τριετή θητεία σε οργανική θέση (ΦΕΚ 470/20.05.2008, τεύχος Γ΄) (Μάιος 2008 - Δεκέμβριος 2010).
  • Ερευνήτρια Δ΄ βαθμίδας με τριετή θητεία σε οργανική θέση (ΦΕΚ 323/23.12.2003, τεύχος Ν.Π.Δ.Δ.) (Δεκέμβριος 2003 - Μάιος 2008).