Από τη λαϊκή λατρεία στην τελετουργία και τη θρησκευτική συμπεριφορά: ‘Η μεταβαλλόμενη συνέχεια’ των λαογραφικών προσεγγίσεων

Citation:

Χρυσανθοπούλου, Βασιλική. 2018. Από τη λαϊκή λατρεία στην τελετουργία και τη θρησκευτική συμπεριφορά: ‘Η μεταβαλλόμενη συνέχεια’ των λαογραφικών προσεγγίσεων. In Λαογραφία και Ανθρωπολογία. Μια συμβολή στον διάλογο, Βασίλης Νιτσιάκος and Ποτηρόπουλος, Παρασκευάς, 263-319. Αθήνα: εκδόσεις Σιδέρη.