Γεωστρατηγικὴ Ἀντιπαλότης Ἀγγλίας - Γερμανίας: Γεωπολιτικὴ Προσέγγισις τοῦ Μεγάλου Πολέμου.

Citation:

Μάζης Ιωάννης. Γεωστρατηγικὴ Ἀντιπαλότης Ἀγγλίας - Γερμανίας: Γεωπολιτικὴ Προσέγγισις τοῦ Μεγάλου Πολέμου. Ἑκατὸ χρόνια ἀπὸ τὴν ἔναρξη τοῦ Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Ἡ Ρωσσικὴ διασπορὰ στὸν ἑλλαδικὸ χῶρο καὶ στὰ Βαλκάνια. 2014.
1._xv.pdf306 KB

Abstract:

Σημαντικὸ ρόλο στὴν ἀνάγνωση καὶ κατανόηση τῶν πολιτικοψυχολογικῶν ὅρων ποὺ ὡδήγησαν στὸν Μεγάλο Πόλεμο διεδραμάτισε ἡ διάδοσις τῶν ἀπόψεων τοῦ Sir Halford Mackinder καὶ τοῦ Friedrich Ratzel, καὶ συνεπῶς, ἡ ἀντίληψις ποὺ θέλει τὶς Χερσαῖες/Ἠπειρωτικὲς ∆υνάμεις νὰ ἐπικρατοῦν, ἐν τέλει, ἔναντι τῶν Ναυτικῶν  ∆υνάμεων. Το παρόν κείμενο αναφέρεται στη γεωστρατηγικὴ αντιπαλότητα της Ἀγγλίας και της Γερμανίας, αναλύοντας σε γεωπολιτικό επίπεδο τον Μεγάλο Πόλεμο.