Νταβούτογλου καὶ γεωπολιτική.

Citation:

Μάζης Ιωάννης. Νταβούτογλου καὶ γεωπολιτική. 2nd ed. Αθήνα: Ηρόδοτος; 2013 pp. 200.

Abstract:

Στὸ παρὸν κείμενο θὰ προβοῦμε σὲ μία σύντομη παρουσίαση τῆς διαδρομῆς σὲ θεωρία καὶ ἐφαρμογὴ τῶν ἐπόψεων τοῦ Ἀχμὲτ Νταβούτογλου, ὅπως αὐτὲς ἐμφανίζονται στὸ ἔργον του «Stratejik Derinlik. Türkiye’ nin Uluslararasi Konumu», Küre Yayinlari, Istanbul, 182004 (1η ἔκδοσις 2001) καὶ στὶς ἀντίστοιχες μεταφράσεις μέρους τῶν κείμενων αὐτῶν ἀπὸ τὸν συνάδελφο ∆ρα Κωνστ. Γῶγο, ὅπως καὶ στὴν ἀντίστοιχο μετάφραση τοῦ συγκεκριμένου ἔργου ἀπὸ τὸν ἐκδοτικὸν οἶκο Ποιότητα τοῦ ἔτους 2010. Θὰ παρουσιάσομε τὸ πρὶν ἀπὸ αὐτὸ ὑπάρχον ἰδεολογικὸ ἰσλαμικὸ καὶ νεοοθωμανικὸ ὑπόβαθρο, ὅπως καὶ τοὺς κυρίους πολιτικοὺς ὑποστηρικτάς του σὲ ἐπίπεδο τουρκικῆς πολιτικῆς ἐξουσίας. Κατόπιν θὰ παρουσιάσομε τὰ κύρια σημεῖα τῆς γεωπολιτικῆς του προσεγγίσεως, τὰ ὁποῖα κινοῦνται στὴν σφαῖρα τῶν κλασικῶν γεωστρατηγιστῶν/γεωπολιτικῶν τῆς γερμανικῆς καὶ ἀγγλοσαξωνικῆς σχολῆς. Ὁ Νταβούτογλου ἀποτελεῖ κλασικὸ παράδειγμα ἐρευνητοῦ τοῦ διεθνοῦς γίγνεσθαι μὲ σημαντικὰ ἐπιστημολογικὰ καὶ μεθοδολογικὰ ἐλλείμματα: δὲν ἔχει διακρίνει οὔτε αὐτὸς τὴν διαφορὰ μεταξὺ τῆς Γεωπολιτικῆς Ἀναλύσεως καὶ τῆς Γεωστρατηγικῆς Συνθετικῆς προτασεολογίας. Πρόκειται γιὰ πραγματικότητα, ἡ ὁποία ἀνακύπτει, ὅταν ὁ ἴδιος ἀναφέρεται στὰ ἠθικὰ καὶ ἐπιστημονικὰ διλήμματα τῶν κοινωνικῶν ἐπιστημόνων. Ἡ στάσις αὐτὴ ἐπιφέρει σοβαρὸ πλῆγμα στὴν ὅλη γεωπολιτική του ἀνάλυση καὶ ἐντάσσει τὴν μεθοδολογία του, ὅπως καὶ τὸ συγκεκριμένο ἔργο του, ἐξ ἀρχῆς στὴν γεωστρατηγικὴ ἐπιστημολογικὴ σφαῖρα τῶν —ὁπωσδήποτε, συστηματικῶν καὶ ἐμβριθῶν— προτάσεων πολιτικῆς. Τέλος θὰ καταλήξομε μὲ τὴν —γενικῆς μορφῆς— ἀνάδειξη ἐκείνων τῶν σημείων μεγέθους ‘Υποσυστήματος τῆς νταβουτογλιανῆς γεωπολιτικῆς καὶ γεωστρατηγικῆς προσεγγίσεως, τὰ ὁποῖα ὑπὸ τὸ φῶς τῆς συστημικῆς γεωπολιτικῆς ἀναλύσεως κρίνονται ὡς γεωστρατηγικῶς ἐπικίνδυνα γιὰ τὰ ἑλληνικὰ ἐθνικὰ συμφέροντα. Τὸ παρὸν κείμενο, θὰ ἀποτελέσει ἔναυσμα γιὰ βαθυτέραν καὶ πληρεστέραν μελέτη τοῦ νταβουτογλιανοῦ ἔργου εἰς τὸ ἐγγὺς μέλλον.