ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗ: ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΑ ΑΝΩΤΑΤΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

Citation:

ΚΕΦΗ-ΧΑΤΖΗΧΑΜΠΕΡΗ, Ευαγγελία, ΚΑΜΠΕΡΙΔΟΥ, Ειρήνη, & ΠΑΤΣΑΝΤΑΡΑΣ, Νικόλαος. (2021). ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗ: ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΑ ΑΝΩΤΑΤΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ. 6ο Συνέδριο Αθλητικής Επιστήμης -Γεφυρώνοντας την Έρευνα με την Πράξη: Προπόνηση-Απόδοση-Υγεία, 25-27 Ιουνίου 2021. Βιβλίο ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ, σελ. 88-89.. Athens: Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, Εθνικό και Καποδιστριακό …. Copy at http://www.tinyurl.com/ygpvcbaj

Abstract:

Το επικαιροποιημένο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων (ΕΣΔΙΦ) 2016-2020 (1) συμπεριλαμβάνει τον Αθλητισμό ως εργαλείο ενσωμάτωσης και κοινωνικής δικαιοσύνης. Οι στρατηγικοί στόχοι που τέθηκαν περιλαμβάνουν την «προώθηση της ισότητας στην εκπαίδευση, τον πολιτισμό, τα μέσα ενημέρωσης και τον αθλητισμό». Το ΕΣΔΙΦ θέτει έξι στρατηγικούς στόχους με σκοπό να ενισχυθεί η διάσταση του φύλου στους κοινωνικούς, πολιτικούς, εκπαιδευτικούς και αθλητικούς φορείς, με την εφαρμογή ειδικών μέτρων για την πρόληψη και εξάλειψη των έμφυλων ανισοτήτων. Ερευνητικά δεδομένα δείχνουν ότι η συμμετοχή των γυναικών στην αθλητική δραστηριότητα μπορεί να οδηγήσει σε αμφισβήτηση/αναθεώρηση των περί φύλου κοινωνικών στερεότυπων (2). Σκοπός της παρούσης μελέτης είναι, να διευκρινιστεί κατά πόσο υλοποιήθηκε ο στόχος του ΕΣΔΙΦ, που αφορά στην ισότιμη μεταχείριση των γυναικών στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Σ.Ε.Ι), δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στην αθλητική-στρατιωτική εκπαίδευση των σπουδαστών και των σπουδαστριών.  Επιλέχθηκαν και αναλύθηκαν οι οδηγοί σπουδών των πέντε Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, Σχολή Ικάρων, Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής, Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων), με έμφαση στα αθλητικά-στρατιωτικά προγράμματα. Αναλύθηκαν και οι συνεντεύξεις δώδεκα εν ενεργεία γυναικών αξιωματικών. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι και στα πέντε Α.Σ.Ε.Ι.: τα αθλητικά στρατιωτικά προγράμματα είναι ισόνομα, χωρίς έμφυλες διακρίσεις (στηριζόμενα και στη δράση του ΕΣΔΙΦ), όπως επιβεβαιώθηκαν και από τις συνεντεύξεις των  12 εν ενεργεία γυναικών αξιωματικών (Σχήμα 1, 2 και 3).  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: 1) Προωθείται το ομαδικό έργο (η ομαδικότητα, η συνεργασία, η συνοχή, η αποδοχή), 2) Διευκολύνεται η αλλαγή των έμφυλων στερεότυπων, 3) Καλλιεργούνται οι  κοινωνικές σχέσεις, 4) Προωθείται η ενσωμάτωση του φύλου (έμφυλη ισότητα), και ειδικά η γυναικεία ενσωμάτωση, διατηρώντας την ιεραρχία μέσα στην ομάδα.
-----------------------------------------------------------
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Φύλο, γυναίκα, στρατός, Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Σ.Ε.Ι), έμφυλη ισότητα, γυναικεία ενσωμάτωση, αθλητικά προγράμματα

Publisher's Version