Κατασκευή και χειρισμός προσομοιώσεων κίνησης με τη χρήση εξισώσεων

Citation:

Μουστάκη, Φ., & Ψυχάρης, Γ. (2009). Κατασκευή και χειρισμός προσομοιώσεων κίνησης με τη χρήση εξισώσεων. In Ν. Τζιμόπουλος & Πόρποδα, Α. (Eds.), Πρακτικά 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου των Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη Διδακτική Πράξη» (pp. 717-725). Αθήνα: Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών.
tpe_syros_2009_b.pdf3.25 MB

Τόμος: Α